Region Östergötland

Regionala insatser med anledning av covid-19

regionala insatser

Med anledning av coronaviruset har Region Östergötland intensifierat sitt arbete inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Bland annat förstärks insatserna inom tillväxtområdet för att stötta utsatta företag.

Region Östergötlands uppdrag att driva regional utveckling omfattar allt från kultur till kompetensförsörjning, samhällsplanering och tillväxtfrågor. Flera av dessa områden påverkas starkt av covid-19-pandemin. Därför agerar Region Östergötland nu på olika plan för att mildra effekterna av krisen.

Lägesbild i månadsrapporter

Region Östergötland tar fortlöpande fram lägesrapporter kring exempelvis varsel och konkurser i länet. För att alla aktörer ska kunna agera på bästa sätt i krisen, sammanställer vi dessa rapporter till en lägesbild varje månad. Du hittar månadsrapporten under ”Dokument” på denna webbsida. Mer statistik finns på sidan Statistik och fakta.

Stöd till företagen

Region Östergötland samverkar med både kommuner och andra parter i stödsystemet för att stötta regionens hårt pressade företag. Regionen arbetar bland annat för att förstärka både Företagsjouren och Almi.

Regionen samlar fortlöpande kommunernas näringslivsansvariga, Almi, Företagsjouren, ESBR-guiden och Länsstyrelsen i Östergötland för att skapa en gemensam lägesbild och koordinera insatserna mot företagen. Där har det bland annat framkommit behov av en samordnad kommunikation. Som ett resultat av det har Region Östergötland skapat en sida på East Swedens webbplats, med samlad information om regionala och nationella stödinsatser för företag.

Region Östergötland har också beslutat att fördubbla stödet till Nyföretagarcentrum, som just nu lägger stor kraft på att stötta nystartade företag som behöver råd och stöd.

Här finns den samlade informationen till regionens företag > > > 

Matchajobben.nu

Matchajobben.nu är en ny webbtjänst från Region Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov, med anledning av coronaviruset. Målsättningen är att företagare ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många företag just nu genomlider. Till Matchajobben.nu > > >

Pågående projekt

Region Östergötland har fortlöpande kontakter med Tillväxtverket, ESF-rådet och övriga regioner i Östra Mellansverige (ÖMS) om strukturfondsmedel samt innehåll och tidsram för pågående projekt.

Arbetsmarknad

Region Östergötland har fortlöpande kontakter med kommunernas arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och branschföreträdare för att följa utvecklingen när det gäller sysselsättningen i länet.

Kultur

Många inom kulturområdet har drabbats hårt på grund av inställda evenemang och aktiviteter. Region Östergötland har beslutat att inte kräva tillbaka beviljade bidrag för de evenemang som inte går att genomföra. Däremot arbetar regionen tillsammans med kulturaktörerna för att skjuta på så många aktiviteter som möjligt. Region Östergötland arbetar också för att skapa en överblick över de ekonomiska konsekvenserna för både kulturinstitutioner och professionella kulturaktörer.

Internationell omvärldsbevakning

Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel bevakar stödåtgärder och förändringar i statsstödsreglerna som beslutas på EU-nivå som kan få påverkan på det regionala näringslivet. EU-kontoret skickar också dagliga rapporter till regionledningen om läget när det gäller exempelvis antal smittade, restriktioner, tillgång till skyddsutrustning och ekonomiska stimulanspaket. Dessutom bevakar EU-kontoret frågan om finansiering från EU:s budget och vilken effekt det har på EU:s strukturfonder som används för insatser för jobb och tillväxt.