Region Östergötland

Projekt serviceutveckling

Projekt serviceutveckling förstärker genomförandet av Regionalt Serviceprogram för Östergötland. Region Östergötland är projektägare och delfinansierar projektet tillsammans med alla 13 kommuner i regionen.

Projektet ingår i Tillväxtverkets satsning på stärkt regional serviceutveckling och har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland. Insatserna i projektet kommer att ingå i det regionala serviceprogrammets handlingsplan. Projektet förväntas resultera i att kunskap har byggts upp kring landsbygdens förutsättningar och sammanhang; hur tillgången till service påverkar en orts attraktivitet och individens vardag. Servicens betydelse för lokalsamhället ska kommuniceras med kommunerna och med de processer som påverkar den lokala nivån. Projektet syftar också till att skapa ett arbetssätt som kan fortsätta efter projektet, genom att upparbeta arenor där servicefrågan står på agendan.

Insatserna i projektet görs inom ramen för fyra huvudaktiviteter:

  • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
  • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
  • Analys av kompetensutvecklingsbehov hos servicelämnare och på kommunal och regional nivå
  • Dokumentation och resultatspridning

Projektnamn: Projekt serviceutveckling 2017-2019
Projektperiod: 2017.01.01-2019.06.30 (förlängt till och med 2020-01-31)
Projektledare: Malin Gumaelius, projektledare, telefon 010-103 66 17, malin.gumaelius@regionostergotland.se

Tillväxtverket logotyp