Region Östergötland

Regional serviceplanering

För att en plats ska vara attraktiv för boende, besökare och företag behövs en grundläggande nivå av kommersiell service.

Region Östergötland arbetar med regional serviceplanering genom Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2022. Syftet med arbetet är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i Östergötlands landsbygder. Målet är att människor och företag ska kunna bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. De verktyg Region Östergötland har att använda i genomförandet av Regionalt serviceprogram är prioriteringar och insatser av stöd och främjande av företagande, samverkan med kommunerna, rumslig planering, utpekande av orter eller noder som viktiga för god tillgänglighet till service, samt kollektivtrafik.


Till kommersiell service räknas dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, apoteksvaror och paketutlämning. Region Östergötland prioriterar att arbeta för tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och grundläggande betaltjänster samt med kommunal och regional serviceplanering. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för betaltjänstuppdraget och det övergripande syftet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Till grundläggande betaltjänster räknas möjligheten att ta ut kontanter, möjligheten att betala räkningar och ta betalt (betalningsförmedling) samt möjligheten att sätta in (deponera) dagskassor på bankkonto