Region Östergötland

Regional rumslig planering

Familj promenerar på stan

Region Östergötland arbetar med regional rumslig planering för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling. Det behövs en helhetssyn på frågor om den fysiska planeringen och det lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma effektiva och hållbara fysiska strukturer. 

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) anges det att det regionala tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. Även i Plan- och bygglagen (2010:900) finns motsvarande bestämmelse om att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Region Östergötland har formulerat strategier för regional utveckling i Utvecklingsstrategi för Östergötland. Regionen arbetar nu vidare med att fördjupa utvecklingsstrategins rumsliga delar i en rumslig strategi. Denna regionala rumsliga planeringen är ett arbete som med nödvändighet sker i samverkan med aktörer i regionen, såsom kommuner, Länsstyrelse, organisationer och statliga verk.