Region Östergötland

Storregional planering

Hjärtformig folksamling


De sju länen, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Stockholm fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder, vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag.

Det ger underlag för ett varierat och starkt näringsliv med högt kunskapsinnehåll liksom för ett kulturliv med bredd och spets. De sju länen samarbetar därför kring storregional planering i östra Mellansverige (ÖMS).

Östra Mellansverige kan och bör dra nytta av Stockholms befolkningsmässiga, ekonomiska och beslutsfattande roll som motor i den framtida utvecklingen av hela östra Mellansverige. Samtidigt är regionens olikheter, såväl vad gäller boendemiljöer som näringsmässig specialisering, en viktig drivkraft för en mer sammankopplad region. Det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige är:

Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

För att uppnå det målet är den strategiska inriktningen på den storregionala planeringen att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Länka samman de storregionala nodstäderna med i första hand Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
  • Stärk ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
  • Utveckla en resurseffektiv godsförsörjning

För att konkret bidra till detta samarbetar länen i östra Mellansverige (och Gotland) i En bättre sits, en samverkan kring transportinfrastrukturplanering som understödjer den strategiska inriktningen i den storregionala planeringen. Syftet är att påverka den nationella planeringen genom en gemensam prioritering av åtgärder.

Ny rapport om sambanden mellan de större städerna i östra Mellansverige
De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna (här kallade nodstäder) i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden. De utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Detta visar Nodstadsrapporten som tagits fram inom ÖMS-samarbetet. Länk till rapporten finns i högerkolumnen.

I maj 2021 presenterades nodstadsrapportens innehåll på ett seminarium fokus på kompetensförsörjning, befolkningsökning och platsutveckling utifrån den nya verkligheten post-covid. presentationen hittar du här: https://www.reglab.se/reglabplay/oms-2050/

Rapporten innehåller en kartläggning av nodstädernas planering, och en inledande analys av hur planeringen bidrar till hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Rapporten visar att det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra. Och vidare att en avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Region Östergötland arbetar vidare med nodstadskommunerna Linköping och Norrköping, och kommunerna i länet för att fortsatt analysera innehållet i rapporten. På storregional nivå ser Region Östergötland fram emot att tillsammans med de andra regionerna utveckla samverkan kring nodstäderna och deras utveckling.

Kontakt

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post

Storregional planering