Region Östergötland

Revidering av Länstransportplan

Pendeltåg från Östgötatrafiken kör i vinterlandskap

Arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för Östergötland har startat och ska vara klart till 2022. 

Regeringen väntas besluta om en ny infrastrukturproposition våren 2021. I samband med detta förväntas regeringen ge regionala planupprättarna i uppdrag att upprätta nya länstransportplaner (LTP) för perioden 2022-2033. Regeringen väntas även ge Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen (NP) för motsvarande period. Därför har arbetet påbörjats med att revidera den nuvarande planen för Östergötland, som antogs 2018 för åren 2018-2029.

Målet är att regeringen ska fastställa NP och ramar för LTP:er före sommaren 2022. Eftersom regeringens uppdrag om inriktning kommer nästan ett år senare än förra planeringsomgången är tidplanen för att ta fram planförslagen för remiss avsevärt kortare än förra omgången. Dialog och samverkan med kommunerna är viktigt i arbetet, inte minst med tanke på att åtgärder inom transportinfrastruktur påverkar den fysiska planeringen i kommunerna. Process och inriktning för framtagandet av ny LTP fattades av Trafik- och samhällsplaneringsnämnden den 24 september, 2020.

Fördjupat samråd har genomförts med Östergötlands kommuner, uppdelat på tre tillfällen, under december 2020:

  • Östra området: Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik
  • Mellersta området: Linköping, Åtvidaberg och Kinda
  • Västra området: Motala, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Boxholm och Ydre

Planen kommer definiera och prioritera de åtgärder som bör utvecklas inom Östergötland de närmaste 12 åren vilket är en pusselbit för att skapa en hållbar regional utveckling.

Fakta Länstransportplan och nationell plan

Region Östergötland ansvarar för inriktningen och prioriteringen av investeringar i den regionala infrastrukturen och tar fram en regional plan för transportinfrastrukturen, länstransportplanen (LTP). Trafikverket planerar i en nationell plan (NP) för investeringar i nationella stamvägar och hela järnvägsnätet, samt all drift och underhåll i statlig infrastruktur. Tillsammans innehåller de båda planerna samtliga statliga satsningar på infrastrukturen i Östergötland.

Östergötlands LTP innehåller åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i form av investeringar för trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil utmed statliga regionala vägar, samt medfinansiering till kommunalt gatunät för gång-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder.

Detta är ett av många verktyg för att genomföra Östergötlands regionala utvecklingsstrategi.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post