Region Östergötland

Länstransportplan 2018-2029

Nu har Region Östergötland beslutat Länstransportplanen för åren 2018-2029.

Region Östergötland har regeringens uppdrag att upprätta en investeringsplan för länets regionala transportinfrastruktur (Länstransportplan). På motsvarande sätt tar Trafikverket fram ett förslag till den nationella transportplanen utifrån direktiv från regeringen. Både den nationella planen och länstransportplanerna omfattar en period om tolv år och de revideras vart fjärde år. Ett förslag till Länstransportplan 2018-2029 för Östergötlands län var på samråd mellan 31 augusti och 30 november 2017. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden bearbetade förslaget som sedan skickades vidare för att behandlas av regeringen. 31 maj fattade regeringen beslut om nationella planen och de ekonomiska ramarna för länsplanerna.

Länstransportplanen för Östergötlands län innehåller åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i form av kollektivtrafikåtgärder, höjda vägstandarder och cykelvägar utmed statligt vägnät, samt genom medfinansiering av kollektivtrafik-, miljö-, gång- och cykelåtgärder utmed kommunalt vägnät. Planen omfattar cirka 1,5 miljard kronor. Regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni 2018 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Östergötlands län som nu ersätter den föregående planen för åren 2014-2025.

Arbete med ny länstransportplan har startat

Revidering av länstransportplan har startat och ska vara klart till 2022.