Region Östergötland

Natur och friluftsliv

Östgötaleden

Region Östergötland har det regionala uppdraget att driva utvecklingsarbete om hur natur- och friluftsliv bidrar till en attraktiv region.

Arbetet syftar till att tillsammans med kommuner, organisationer, föreningar, företag och Länsstyrelsen i Östergötland arbeta med natur- och friluftsliv som en del i utvecklingen av Östergötland. Det handlar om att medverka till att skapa attraktiva miljöer, att informera om besöksvärda områden och bidra till att fler grupper kan ta del av natur- och friluftsliv som en del i arbetet med en bättre folkhälsa.

Vad är friluftsliv?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Hur bidrar friluftsliv till en attraktiv region?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort. Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Östgötaleden

Genom hela länet löper Östgötaleden. Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden och utvecklar den 150 mil långa vandringsleden tillsammans med kommunerna. 

Regional idrott

Region Östergötland stödjer idrottens regionala verksamhet genom två-årigt uppdrag till RF SISU Östergötland. RF-SISU Östergötland ska vara den samlande arenan för den organiserade idrottsrörelsen i Östergötland.

Luften är Fri – Friluftslivets år 2021

År 2021 är Friluftslivets år och vi välkomnar alla att ge sig ut, vandra, laga mat ute, sova ute eller bara vara. Region Östergötland samverkar med Länsstyrelsen Östergötland om marknadsföring av friluftsaktiviteter och natur- och kulturguidningar. Webbsidan naturguidning.se är ny en gemensam regional portal för natur- och kulturguidningar och Friluftslivets år 2021.

Bidrag till projekt inom natur- och friluftsliv

Det finns möjlighet att söka projektbidrag för insatser inom natur- och friluftsliv.

Regionutvecklingsnämndens Natur och friluftsråd bidrar till att bedöma projektansökningar inom området. Mål och insatser för Natur och friluftsrådet.

Region Östergötlands Natur och friluftsråd 2021:
Johan Henriksson (L) ordf
Fredrik Topplund (KD) vice ordf
Hanna Höglund, natur och friluftsliv, Länsstyrelsen i Östergötland
Agneta Lindqvist, tillgänglighetsfrågor, Funktionsrätt Östergötland
Svante Malm, skötselföreningar IFK Linköping
vakant, besöksnäring Region Östergötland
Carl G Hamilton, skärgårdsfrågor, Skärgårdskommunerna
Fia Sundin, kommunala natur- och friluftsfrågor, Motala kommun
Kristin Lönnqvist, idrott och hälsa, Östergötlands idrottsförbund
Annika Larsson, folkhälsa, Region Östergötland
Ann-Charlott Feldt, kulturmiljö, Östergötlands museum