Region Östergötland

Omställningspaket 2021

Pandemin påverkar många branscher och föreningar i Östergötland. När pandemin slog till i början av 2020 intensifierade Region Östergötland sitt arbete inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget.


För att stötta näringslivet gjorde Region Östergötland en rad insatser genom bland annat Almi, Företagsjouren och Nyföretagarcentrum. En helt ny webbtjänst, matchajobben.nu, sattes också upp för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. För att stärka besöksnäringen har Region Östergötland startat ett projekt för att kompetensutveckla anställda i näringen. Inom kulturområdet tillsattes extra stipendier för kulturskapare.

Som en ytterligare kraftsamling har Region Östergötland under våren 2021 tagit fram ett omställningspaket på totalt fem miljoner kronor med insatser inom en rad olika områden. Syftet med Omstart Östergötland är att lindra effekterna av pandemin och skapa förutsättningar för föreningar, kulturutövare, företag och andra att starta om igen när krisen börjar lägga sig. Satsningarna riktar sig brett inom många olika områden som har drabbats av pandemin.

Detta är insatserna som ingår i Omstart Östergötland:

 

Kultur:

 • Stöd till kulturarbetare för ett fortsatt brett kulturliv
  Pandemin har slagit hårt mot yrkesutövande kulturarbetare med många inställda arrangemang på grund av restriktionerna. Stödinsatserna ska göra att yrkesgruppen kan fortsätta sin verksamhet, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett fortsatt brett kulturliv. Stödet ska framför allt inriktas mot framåtblickande verksamhet.

 • Stöd för att kulturarrangörer ska kunna överleva krisen
  I stort sett alla kulturarrangörer har lidit ekonomiskt på grund av restriktioner under pandemin. I flera fall har alla uteblivna intäkter skapat så stora hål i ekonomin att verksamheterna nu är hotade. Stödinsatserna ska skapa förutsättningar för arrangörer att överleva krisen och kunna se en framtid efter pandemin.

 • Möjliggöra omställning till digitala lösningar för kulturaktörer
  Med alla restriktioner har pandemin ställt helt nya krav på omställning till digitala lösningar för att kunna nå ut till publiken. Stödinsatserna ska göra det möjligt för kulturaktörer att kunna nå ut även genom det digitala formatet. Satsningen kan även skapa förutsättningar för bättre marknadsföring digitalt.

Företagande och arbetsmarknad:

 • Stöd till utbildning för att stärka besöksnäringen
  2018 tog regionen fram en utbildning för personer, främst inom turistnäringen, som ett viktigt verktyg för att stärka Östergötlands besöksnäring. På senare tid har allt färre som påbörjat utbildningen avslutat den. Stödinsatsen ska bidra till en ny och mer uppdaterad version av utbildningen som är mer användarvänlig.

 • Stöd till nyföretagarrådgivningar under hårt tryck 
  Det senaste året har
  trycket på länets nyföretagarrådgivningar ökat. Det följer mönstret som brukar synas vid en lågkonjunktur. Stödinsatsen ska hjälpa till att besvara trycket, som gäller både nystart och stöd till unga företag, och få rådgivarna att synas och informera i sociala medier om de stöd som finns att få.

 • Lansering av ny webbplats för möjligheter till vuxenutbildning
  Webbplatsen Vuxenutbildning i Östergötland är en ny webbplats som samlar information om yrkesinriktad komvuxutbildning, yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskoleutbildningar, universitetsutbildningar samt validering. Insatsen ska bidra till att genomföra en digital lansering av webbplatsen.

Platsutveckling:

 • Bidrag till attraktiva miljöer för att stötta handel- och service
  Restriktionerna har orsakat ett mycket tufft läge för handeln och olika serviceverksamheter. Insatsen ska bidra till att skapa attraktiva miljöer kopplade till handel och service. Stödet är i första hand riktat till insatser på mindre orter i Östergötland och kan vara tillfälliga gågator, cykelparkeringar eller platser för trivsel utomhus.

Folkhälsa:

 • Satsning på friluftslivet med fokus på vandring och Östgötaleden
  Intresset för vandring och att vistas i naturen ökar som en följd av pandemin. Fler människor vill utforska utemiljöer och Östgötaleden sträcker sig genom alla kommuner i länet. Med fler besökare ökar kraven på information och tillgänglighet. Stödinsatsen ska höja standarden för information och skyltning på Östgötaleden.

 • Stöd för att barn och unga i utsatta områden ska hitta till idrotten
  Möjligheterna till att idrotta på fritiden skiljer sig mycket bland barn och unga. Allra svårast att hitta till idrotten har unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Stödinsatsen ska hjälpa idrottsföreningar att genomföra olika prova på-aktiviteter eller andra öppna verksamheter i de här områdena för att inspirera till fysisk aktivitet.

Idéburen sektor:

 • Kraftsamling för att motverka negativa effekter av covid-19
  Region Östergötland vill, tillsammans med civilsamhället, kraftsamla för att motverka negativa effekter som pandemin kan föra med sig. Satsningen ska bidra till aktiviteter som stimulerar till meningsfull sysselsättning, utvecklar sociala innovationer och minskar ohälsa.