Region Östergötland

Kunskapsbibliotek

Rapporter och dokument på ett bord

Kunskap om omvärlden och en förståelse för utvecklingstrender är centralt för en god utvecklingsstrategi.

För att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Östergötland på ett bra sätt är det viktigt att vi har en stor kunskap om Östergötland, om omvärlden, om viktiga framtida utvecklingstendenser, om trender och om andra strategier. Här försöker vi samla sådan kunskap.

I arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Östergötland är det viktigt att vi baserar våra strategier på kunskap om regionen och omvärlden. På den här sidan försöker vi samla relevanta kunskapsunderlag och strategier som vi använder oss av i arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Här hittar du både rapporter och strategier som vi själva, det vill säga Region Östergötland, har tagit fram och rapporter och strategier som andra står bakom. Vem som har tagit fram materialet är inte det viktiga utan att det finns ett kunskapsunderlag som är viktigt för arbetet med utvecklingsstrategin.

Källunderlag

Nedan följer källunderlag för Utvecklingsstrategi för Östergötland:

Kunskapsunderlag:

Boverket – Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Sammanställning 2018-2020

Boverket – Vision för Sverige 2025

Boverket – Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

MITC – Industri- och teknikföretagens egen bild av sin framtid

Kulturanalys Norden – En gemensam nordisk undersökning om barn och ungas kulturvanor

Kulturanalys – Kulturens geografi 2019

Kulturanalys – Kulturvanor i Sverige 1989-2018

Region Stockholm – Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

Region Östergötland – Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling

Region Östergötland – Hållbara transporter i Östergötland

Region Östergötland – Är kvinnor klimatsmartare än män? Ett perspektiv på arbetspendlingen i Östergötland

SKR – Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Arbetsmarknadsdepartementet – Barnkonventionen – svensk lag från 2020

SKR – Klimatförändringarnas lokala effekter

SKR – Ledarskap för hållbar utveckling

SKR – Vägval för framtiden 3 – en omvärldsanalys 2018

Tillväxtanalys – Miljödriven näringslivsutveckling

Tillväxtanalys – Regionala tillväxtpolitiska utmaningar

Tillväxtanalys – Sverige i en sammanlänkad värld

ÖMS 2050 – Samverkan kring planering i östra Mellansverige

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023

Östgötakommissionens för jämlik hälsa – Slutrapport

Delrapport 1 Om strategiresans första fas

Regionalt utvecklingsprogram 2030

Sammanställning av workshops 2018-2019

Mötesdokumentation

 

Strategidokument:

Region Östergötland – Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025

Region Östergötland – Funktionspolitiskt program: Delaktighet och tillgänglighet för alla

Region Östergötland – Smart specialiseringsstrategi

Region Östergötland – Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022