Region Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

Utvecklingsstrategin är en gemensam viljeinriktning om hur vi vill att livet i Östergötland ska vara 2040 och är resultatet av en omfångsrik dialog mellan många olika aktörer. Utvecklingsstrategin beskriver mål och prioriteringar för samhällsområden som vi behöver kraftsamla kring tillsammans, utifrån hur det ser ut idag. Vi siktar mot 2040 för att ha tillräckligt lång tid på oss för att kunna åstadkomma verklig förändring. Samtidigt är det inte så långt i framtiden att målet känns overkligt.

Region Östergötland har drivit arbetet med att ta fram en gemensam målbild tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Linköpings universitet och flera aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland.

Målbilden för Östergötlands utvecklingsstrategi är ”Goda livsvillkor i Östergötland” och det finns ett antal prioriterade områden för att nå den målbilden. Det handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer, skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft, bygga kunskap och kompetens, knyta samma Östergötland och ta tillvara det goda läget samt arbeta för ett mer digitalt Östergötland och för ett grönare Östergötland.

Hållbar utveckling

Utvecklingsstrategin har en viktig strävan om att uppnå en hållbar utveckling i tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Arbetet har haft några tydliga och viktiga utgångspunkter:

  • Utvecklingsstrategin ska vara bred. Alla viktiga regionala utvecklingsfrågor ska rymmas i den.
  • Hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin. Stad och land, stora och små kommuner.
  • Utvecklingsstrategin ska handla om regionala frågor, där olika aktörer tillsammans kan skapa mervärden för Östergötland.

Ta del av Utvecklingsstrategi för Östergötland

I oktober 2021 antog Region Östergötlands fullmäktige den nya utvecklingsstrategin som då ersatte tidigare "Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland". 

Här finns strategin: Utvecklingsstrategi för Östergötland

Kort om utvecklingsstrategi Östergötland
Utvecklingsstrategi Östergötland är resultatet av en omfattande dialog med medborgare,  civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Den uttrycker vår gemensamma vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för Östergötland. Region Östergötland ansvarar för utvecklingsstrategin i samarbete med kommuner, myndigheter och civilsamhälle i Östergötland.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post