Region Östergötland

Arbetsintegrerande sociala företag - Projekt och rapporter

I Östergötland behövs kreativa åtgärder för att möta framtida kompetensbehov, minska utanförskap och skapa fler arbetstillfällen. En sådan åtgärd är satsningar på arbetsintegrerande sociala företag.

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en viktig del av ett innovativt näringsliv som tar ansvar för att utveckla människan och bidra till att på sikt öka arbetskraftsutbudet i regionen.

Arbetsintegrerande sociala företag är enligt Tillväxtverkets definition:

  • ett företag som driver näringsverksamhet med ett övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.
  • ett företag som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat sätt.
  • ett företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Grunden för arbetsintegrerande sociala företag är liksom för vilket företag som helst en affärsidé. Skillnaden är mest tydlig i valet av anställda som oftast består av de som inte får möjlighet att erhålla anställning i traditionella företag. I Östergötland har en kunskap om arbetsintegrerade sociala företag upparbetats under en lång tid. Inom ramen för Regionförbundet Östsam genomfördes flera kartläggningar. Regionförbundet var även engagerat i nationellt utvecklingsarbete, drev det regionala projektet Östgötamodellen och deltog i ett transnationellt projekt, Messe.

 

Projektet Östgötamodellen – för start, stimulans och tillväxt av sociala företag medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och tog fram förslag på stödjande aktiviteter till både kommuner, sociala företag, och människor som vill starta företag tillsammans. Fyra rapporter sammanställdes. Om sociala företag, om social franchising, om stödstrukturer och om finansiering. Det finns även en kartläggning om var människor får sin huvudsakliga försörjning. Två kommuner kommun som var särskilt aktiva i arbetet var Motala och Norrköping. Rapporter visar att flera kommuner vill arbeta med social ekonomi som aktiv part i sitt utvecklingsarbete.

Inom Interreg IVC projektet MESSE (Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises) har internationellt utbyte mellan nio länder erhållits. På internetportalen www.messe-net.eu finns generell information kring socialt företagande i deltagande länder. Sociala företag kan hitta internationella samverkanspartners och flera goda exempel presenteras på ett konkret sätt. Ett utbildnings- och informationsmaterial gällande mentorskap har tagits fram. De är bearbetat till svenska och för att passa svenska förhållanden.

 

Kontakt

Bild på Margareta Wandel

Margareta Wandel

Strateg social ekonomi

010-103 65 31

e-post