Region Östergötland

Regional livsmedelsstrategi Östergötland


Den regionala livsmedelsstrategin ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

I Östergötland finns goda förutsättningar för produktion och förädling av mat. Konkurrenskraften i hela värdekedjan behöver dock stärkas eftersom lantbruket och livsmedelsindustrin är viktiga för Östergötlands utveckling, tillväxt och sysselsättning. Maten från Östergötland är hållbart producerad på ett sätt som är bra både för folk- och djurhälsa, aspekter som blir allt viktigare. Den regionala livsmedelsstrategin ska också bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för att minska sårbarheten i händelse av olika kriser.

Livsmedelsstrategin har fyra fokusområden:

 1. Kund och konsument
  Skapa ökad medvetenhet om svenska mervärden genom dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.
 2. Konkurrenskraft
  2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter
 3. Offentlig upphandling
  I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.
 4. Trygghet
  Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.

Östergötland ska arbeta för att uppnå följande mål:

 • Öka kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten
 • Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten
 • Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion
 • Samtliga aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland har ett tydligt tillväxtfokus
 • Livsmedelssektorn är en attraktiv och välkänd näring i Östergötland.
 • Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna
 • Region och kommuner har en antagen och kontinuerligt uppdaterad kost- måltidspolicy eller motsvarande
 • Till år 2025 upphandlas > 80 % livsmedel som är producerade i Sverige med delmål att till år 2020 upphandlas > 60 % livsmedel som är producerade i Sverige
 • Till år 2025 upphandlas > 50 % lokalproducerade livsmedel med delmål att till år 2020 upphandlas > 30 % lokalproducerade livsmedel
 • Öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskap
 • Minska användningen av fossil energi i livsmedelskedjan
 • Öka konsumtionen av antibiotikafria livsmedel.

 

Fakta:
Den regionala livsmedelsstrategin har initierats av Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. I april 2017 tog regionfullmäktige i Östergötland beslutet om en regional livsmedelsstrategi. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn.

Kontakt

Bild på Anna Jacobson

Anna Jacobson

Strateg Näringsliv och landsbygdsutveckling

010-103 65 05

e-post