Region Östergötland

Destinationsorganisering

Destinationerna "Bilden visar två inringade områden på en karta över Östergötland och lite mer, ett längs östra Vättern och en i Skärgården från Trosa till Oskarshamn. Bredvid kartbilden står det Vättern till vänster och Skärgården till höger.  Över texten Vättern finns en bild på vandrare och en ruta med olika publikationer med texten "Använd allt bra som görs och gjorts". ver texten Skärgården finns en bild från Harstena och en ruta med olika publikationer med texten "Gör verkstad av allt bra som gjorts och görs"

(Klicka på bilden för att se den i större format.)

Hållbar Omställning Besöksnäring är ett projekt som pågår 2021 till 2023 med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism.

Ena delen av projektet handlar om att genom en samrådsprocess försöka åstadkomma en destinationsorganisering i två utvalda pilotområden - längs Vättern och i Östersjöskärgården.

Resultatet för Östersjöskärgården presenterades den 14 februari 2022 och kan ses på YouTube. Inspelningen är otextad. Slutrapporten: Slutrapport destinationsorganisering Ostkusten

Resultatet för (östra) Vättern presenterades den 7 februari 2022 och kan ses på YouTube. Inspelningen är otextad.Slutrapporten: Slutrapport destinationsorganisering Vättern

Rapporter och beslutsunderlag

Inom projektet har olika rapporter och beslutsunderlag samlats in eller tagits fram:

• Det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård: Gemensamt utvecklingprogram kust och skärgård 2030

• Genomgång av tre svenska destinationer och hur de valt att organisera sig Omvärldsanalys Destinationsorganisering 

 Intervjuer med nyckelpersoner skärgården 2021: Intervjuer nyckelpersoner Ostkusten 

 En genomgång om förutsättning för turistsamverkan längs Vättern från 2019: Underlag turismsamarbete Vättern

 En analys av hur skärgården upplevs av besökare med utvecklingsförslag. På engelska.

• En analys av hur östra Vättern upplevs av besökare med utvecklingsförslag. På engelska. 

 En analys av olika framtidscenarier i skärgården: Sammanfattning framtidsanalys Arkösund skärgård

• En hållbarhetsanalys av området från Ödeshög till Vadstena primärt för pilgrimsvandring, med lista på lämpliga åtgärder för ökad hållbarhet. På engelska. Sustainable Birgitta Ways 2019

•  Det finns en hel del statistik om gästnätter och annat på Tillväxtverkets statistikportal