Region Östergötland

Genomförande


Projektet handlade till stor del om att genomföra ett antal produktutvecklingsprocesser i de utvalda områdena i projektet – Skärgården, Kinda och Göta kanal samt Vadstena.

Projektet hade som mål att jobba med processen runt hållbar produktutveckling, med företag som bedömts ha potential och nytta av insatserna, att få fram fler produkter samt att jobba med hållbarhet. För att få en bättre bild av hur projektet framställts internt och externt finns två presentationer, dels en intern presentation; Presentation HPU Regional Utveckling 2017.PDF som hölls för Regional Utveckling ungefär halvvägs in i projektet, samt en presentation som hölls för Regionala Utvecklingsnämnden i slutet av projektet RUN HPU 2019-09-19

Process

Projektet handlade till stor del om att genomföra ett antal produktutvecklingsprocesser i de utvalda områdena i projektet – Skärgården, Kinda och Göta kanal samt Vadstena. Målet var att få företag att skapa lönsamma produkter som skulle kunna köpas av svenska och internationella besökare. Processen beskrivs tydligare i dokumentet Produktutveckling.PDF
En viktig del i projektet var att sprida kunskap till företag, och här gjordes under projektets gång en följeforskning från Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS). De undersökte hur bakgrunden och strategier påverkat (Del 1, inte släppt när projektet slutrapporterades) hur Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling ser ut (Del 2, se CKS delrapport 2 Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinationsutveckling) och 3) relationen mellan regioner och kommuner i organiseringen av besöksnäringspolitiken (ej klar när projektet slutrapporterades). Del 2 har även resulterat i internationellt publicerad artikel (Formalized Policy Entrepreneurship as a Governance Tool for Policy Integration).

Företagsmål

Målet var att få med 75 företag, som var med i processen och lyckades skapa produkter. Totalt har runt 100 företag varit med, varav drygt hälften varit aktiva och skapat nya eller förädlat redan befintliga produkter. Se dokumentet Företagslista med deltagande.PDF vilka som varit med, och vad de deltagit för aktiviteter. För att stötta företagen i sin hållbarhetsresa har vi tagit hjälp av Swedish Welcome där regionen och projektet stod för kostnaden minus en anmälningsavgift som företagen betalat (Swedish Welcome Inbjudan 2018). Swedish Welcome har även använts av Tillväxtverket under projektets gång, och de flesta andra regionerna i projektet har använt detta som en del i sitt hållbarhetsarbete. Vi har även använt en erfaren rådgivare vid nätverksträffar och även på WS om hållbarhet och digital bokning.

Produktmål

Målet initialt var att få fram ett 30-tal internationellt gångbara och bokningsbara produkter, gärna produkter med flera leverantörer för ett sammansatt paket. Målet är uppnått, men produkterna ligger inte samlat, utan hittas på respektive företags produktsidor när produkterna är bokningsbara och är därför inte så lätta att lista upp och räkna. Ibland har vi dock fått möjlighet att lyfta fram vissa riktigt bra exempel, till exempel inför den stora satsningen inför naturturismkonferensen ATWS som för första gången kom till Sverige 2019 

Projektet kunde här erbjuda ett mindre antal företag från varje region en kompetensutvecklingsinsats som ordnades av Tillväxtverket, och alla Östergötlands deltagare lyckades i slutändan bli utvalda som representanter för svenska naturturismprodukter bland ett stort antal från hela Sverige. ATTA valde tillsammans med Visit Sweden ut tre östgötska produkter bland de runt 20 produkter som delegater från hela världen kunde välja bland. 

En annan förutsättningsskapande åtgärd som gjordes inom projektets ram var en cykelledsinventering av Göta kanal (Rapport Göta kanal och fortsättning norrut), som är ett underlag för en framtida nationell cykelled längs kanalen.


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.