Region Östergötland

Kulturstöd - Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Region Östergötland ser det som angeläget att främja yrkesverksamma kulturskapare, såväl i deras konstnärliga utveckling som i deras arbetsvillkor. Syftet med detta kulturstöd är att främja mångfald.

Insatser kan handla om att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck. Allt för att främja kulturell och konstnärlig mångfald. Stödformen för konstnärlig utveckling och kvalitetsfrämjande tar sin utgångspunkt i Region Östergötlands kulturplan 2020-2023.

Ur Region Östergötlands kulturplan 2020-2023:

”Region Östergötland vill skapa goda förutsättningar för att professionella kulturskapare inom olika konstområden ska kunna verka i länet. Region Östergötland strävar efter en utvecklad kulturell infrastruktur inom respektive konstområde, och en medveten konst- och konstnärspolitik som främjar villkoren för professionella kulturskapare…Konstnärlig förnyelse, spets och intressant utveckling uppstår i ett gynnsamt samhällsklimat som värdesätter mångfald och konstnärlig frihet. Konstnärlig kvalitet ska eftersträvas genom att sakkunniga medverkar i bedömningar kring stöd och bidrag. Kvalitetsbegreppet är öppet och dynamiskt, och det är viktigt att det förs en pågående diskussion om vad konstnärlig kvalitet är.”

Urval och bedömning

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc. Yrkesverksamma kulturskapare i andra regioner bistår Region Östergötland i urvalsprocessen av ansökningarna.

Kriterier för stödet

Att uppfylla Region Östergötlands beslutade definition av yrkesverksamma kulturskapare, samt bo och/eller vara verksam i Östergötland. För juridiska personer som sökande gäller att projektet ska gynna konstnärliga yrkesutövare i Östergötland.

I bedömningen tas hänsyn till följande perspektiv inom konstnärlig höjd, kreativitet och kvalitet:

 • originalitet
 • hantverksskicklighet
 • angelägenhet
 • kontext; i ett större sammanhang, samverkan, att nå ut med det konstnärliga uttrycket
 • utveckling av konstnärskapet.

Vem kan söka?

 • Ansökan är öppen för både juridiska personer, som organisationer och föreningar, och för enskilda individer.
 • För enskilda individer utgår stödformen som ett stipendium.
 • Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.
 • Hänsyn tas till om sökande under senaste året erhållit stöd från Region Östergötland.

Så här söker du:

Ansökan via formuläret på vår webb (öppnar 1 februari)

Ansökan är öppen 1 februari–3 mars, klockan 16.00. Besked ges i april. 

Innan du påbörjar din ansökan ska du läsa igenom dokumenten på sidan Kulturstöd att söka. Där hittar du viktig information och förutsättningar för att söka kulturstöd.

Skicka kompletterande bilagor

Din ansökan ska kompletteras med en projektplan och budget efter att du har fyllt i formuläret på vår sida. Läs igenom och följ våra riktlinjer för projektplan, budget och bilagor.

Skicka bilagor med projektplan och budget till kultur@regionostergotland.se när du har skickat in ansökan. Det är viktigt att det framgår vem som är avsändaren på bilagorna och mejlen, samt att projektets/produktionens namn ska skrivas in i ämnesraden på ditt mejl.

Övrigt

Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.

Om förutsättningarna förändras för det beviljade stödet ska kontakt tas med Region Östergötland för vidare kommunikation.

Beslut om bidrag för juridisk person kan ändras, hävas eller det utbetalda bidraget kan återkrävas om:

 • Verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar.
 • Projektets finansiering har ändrats.
 • Bidraget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift.
 • Bidraget inte har använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades.
 • Mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av projektet ska det framgå att det stöds av Region Östergötland. Logotyp finns att hämta här.

Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst vara synlig.  

Redovisning/återrapportering

Redovisning för juridisk person inlämnas via anvisad blankett på sidan Kulturstöd att söka, senast tre månader efter avslutat projekt.

Återrapportering för stöd till enskild person lämnas efter överenskommelse med Region Östergötland, gärna senast tre månader efter avslutat projekt.

Medel som utlyses

Region Östergötland har under 2022 avsatt 1 miljon kronor inom denna stödform.

Kontakt

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post