Region Östergötland Bilden visar två ungdomar som spelar instrument utomhus

Kulturstöd att söka

Region Östergötland bidrar årligen med cirka 145 miljoner kronor till kulturinstitutioner och andra aktörer i länet för att stärka kulturutbudet för regionens invånare.

Regionen fördelar sina pengar via uppdrag och bidrag till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och organisationer. Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Östergötland 2020-2023. 

Vid fördelningen av pengar tar regionen dessutom hänsyn till:

  • Regionalt perspektiv, till exempel att produktionen har spridning i länet och är av regionalt intresse
  • Graden av nyskapande, kreativitet och kvalitet 
  • Medfinansiering (kommunal medfinansiering är ett krav)
  • Möjligheten att nå ut med produktionen/projekt
  • Inkluderande arbetssätt

Sökbara stöd och ansökningsperiod:

 

Beslut om vilka som beviljas bidrag meddelades skriftligen.

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Redovisningsblankett finns till höger i filarkivet.