Region Östergötland

Kulturstöd att söka

Akrobat på scen står på en arm

Region Östergötland bidrar årligen till projekt och verksamheter som stärker tillgången till kultur i länet och insatser för länets yrkesverksamma kulturskapare. För att kunna bli beviljad stöd måste den sökande bo och eller vara verksam i Östergötland.

Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Region Östergötlands Kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Sökbara stöd och ansökningsperiod

Här nedan finns de stöd som är sökbara hos Region Östergötland. Observera de olika utlysningsperioderna.

 • Bredda deltagande och öka spridning 
  Ansökningsperioden är 1 februari till 3 mars 2022. Kan sökas av aktörer som verkar för insatser som når breddade eller nya målgrupper. Breddperspektivet handlar även om att ge utrymme för olika konst- och kulturuttryck samt kulturarv, men även gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturuttryck eller med andra relevanta samhällsområden. Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.
 • Konstnärlig utveckling och främja kvalitet 
  Ansökningsperioden är 1 februari till 3 mars 2022.
  Kan sökas för att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck. Allt för att främja kulturell och konstnärlig mångfald. Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.
 • Regionalt arrangörsbidrag
  Kan sökas för att stärka de lokala arrangörerna oavsett om du som arrangerar är förening, skola eller kommun. Bidraget söker du som arrangör löpande och redovisar på gällande blanketter till Region Östergötland.

 • Kulturstipendier
  Tre former av stipendier som delas ut till kulturutövare en gång per år.

 • Stöd till ideella finska föreningar avseende insatser för kultur, kulturarv och finska språket
  Ansökningsperiod är 1 februari till 3 mars 2022. Obs! Extra ansökningsperiod fram till 15 november 2022.
  Region Östergötland är tillsammans med tre kommuner i länet finskt förvaltningsområde för det finska språket. Som en del i det arbetet vill vi främja och stärka möjligheterna att behålla sina kulturella rötter och språk genom att utlysa ett sökbart bidrag som finska föreningar i länet kan söka.

 • Årets konsthantverkare
  Ansökningsoerioden pågår till och med 10 maj 2022.

Redovisning av kulturstöd

Aktörer som beviljats medel lämnar redovisning till Region Östergötland senast tre månader efter genomförandet. Denna redovisning gäller inte för enskilda personer som har erhållit stipendieformen.

 Har du frågor kring redovisningen? Mejla kultur@regionostergotland.se
 Den färdiga redovisningen mejlas till registrator@regionostergotland.se

Ladda ner redovisningsblanketten

Kontakt

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post