Landstinget i Östergötland

Näringslivsutveckling

Bilden visar två kvinnor som blåser glas

Region Östergötland driver flera olika satsningar för att stötta näringslivsutvecklingen i länet.

Genom det länsövergripande nätverket East Sweden Business kan företag erbjudas stöd inom en rad olika områden. Särskilda satsningar görs också för att utveckla besöksnäringen i Östergötland genom Visit Östergötland. Det kan exempelvis röra sig om nätverksinsatser eller riktade satsningar på kvinnors företagande.

Genom EU:s strukturfondsprogram kan kommunernas och Region Östergötlands medel för näringslivsutveckling förstärkas med medel från något av EU:s programområden. Det kan vara strukturfonderna, Europeiska Socialfonden eller interregionala samarbetsprogram (Interreg). Därutöver finns det nationella satsningar från exempelvis Tillväxtverket och Vinnova som kan ge företag stöd.