Region Östergötland Statistik & analys

Statistik och fakta

För att beskriva och förstå den regionala utvecklingen är statistik och analyser en viktig del. 

I den regionala utvecklingsplaneringen arbetar Region Östergötland med att ta fram statistik som beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender både i länet och i enskilda kommuner. På denna sida har vi samlat statistik för att följa utvecklingen i regionen.

Övergripande fakta om regionen

Utvecklingsstrategi för Östergötland är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040. För att följa utvecklingen i länet följs målen i utvecklingsstrategin upp av indikatorer. Uppföljning av målen i utvecklingsstrategin följer utvecklingen i länet över tid. Välj att titta på länet som helhet eller enskilda kommuner.

Arbetsmarknad och näringsliv

Vi följer utvecklingen av arbetslöshet, varsel och konkurser i länet. Siffrorna uppdateras varje månad och du hittar dem här.

Med anledning av coronaviruset sammanställer Region Östergötland en regional lägesbild för att följa utvecklingen av arbetsmarknad och näringsliv i länet. Du hittar den senaste månadsrapporten på sidan Omstart Östergötland

En analys av näringslivet görs vartannat år, där utvecklingen av näringslivets lönsamhet och tillväxt följs över tid i länets kommuner och i olika branscher.

Kompetensförsörjning

Statistik om utbildning i Östergötland är ett verktyg som presenterar statistik om olika utbildningsformer i länet. Det omfattar grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och visar hur många som har behörighet, tar examen, är etablerade på arbetsmarknaden samt hur stor del som arbetar med det man är utbildad till (matchning).

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser visar tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft fram till år 2035 i Östergötland. Prognoserna är beräknade för 51 olika utbildningar. Syftet är att lyfta fram de obalanser mellan tillgång och efterfrågan som kan komma att uppstå om utvecklingen fortsätter på ungefär samma sätt som i dag. 

Områdesprofiler

Områdesprofilerna är ett webbaserat verktyg där statistik om befolkningen presenteras för varje vårdcentralsområde. För den statistik som inte finns tillgänglig för vårdcentralsområden, visas resultat för hela kommunen. Resultaten kan jämföras med Östergötland som helhet, en kommun eller en annan vårdcentral.

Status Östergötland

Status Östergötland är en öppen webbtjänst som innehåller data om befolkningens hälsa och livsstil i Östergötland eller någon av länets kommuner.

Ungdomsenkäten Om mig

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.