Region Östergötland

#vägledKompetens

Projektet #vägledKompetens ska stärka studie- och yrkesvägledningen och skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden, genom att höja kompetensen hos alla som arbetar med att stötta och vägleda personer till studier och arbete.

Projektet ska utveckla samverkan mellan skola och näringsliv och bidra till att säkra kompetensförsörjningen för arbetsgivare i hela Östra Mellansverige. Fokus ligger på att kompetensutveckla dem som guidar unga och vuxna till studier eller arbete. Utbildningarna riktar sig till anställda och chefer inom kommunernas utbildnings- och arbetsmarknadsenheter, på folkhögskolor och inom vuxenutbildningar.

Sammantaget erbjuds närmare 60 utbildningar inom tre områden - Breddat ansvar för vägledning, Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning samt Behovsanpassad vägledning.

Breddat ansvar för vägledning

Kompetenshöjande insatser för att bredda samhällsansvaret och stärka samverkan mellan skolan, näringslivet och andra främjande organisationer när det gäller vägledning.

Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning

Insatser för att öka kunskapen om viktiga branschområden kopplade till arbetsmarknaden i Östra Mellansverige. En ambition är att hitta strukturer där de deltagande verksamheterna kontinuerligt kan uppdatera medarbetarnas arbetsmarknadskunskaper även efter projektets slut.

Behovsanpassad vägledning

Utbildningar i mångfald så att alla får en relevant studie- och yrkesvägledning, inklusive människor med behov av särskilt anpassat stöd eller de som är nya i Sverige. Projektet ska bidra till förutsättningar för alla att göra väl underbyggda val.

Fakta om projektet

Projektet drivs fram till mars 2023 i Östra Mellansverige (ÖMS), det vill säga regionerna i Uppsala, Västmanland, Östergötland, Sörmland och Örebro län. Region Uppsala är projektägare och projektet finansieras från EU genom Europeiska socialfonden.

Kontakt

Bild på Margareta Wandel

Margareta Wandel

Strateg social ekonomi

010-103 65 31

e-post

Andra webbplatser