Region Östergötland

#jagmed 2015-2018

Ung kille som funderar

Att elever hoppar av sin gymnasieutbildning är ett stort problem både för den som hoppar av och för samhället. Därför drev Region Östergötland projektet #jagmed - unga till utbildning och arbete tillsammans med övriga fyra regioner i Östra Mellansverige.

Inom Östra Mellansverige (ÖMS) finns en betydande andel unga kvinnor och män som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. De unga som lämnar studierna i förtid utan avlagd examina riskerar ohälsa och får det svårare att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. Avbrott från gymnasieskolan inom ÖMS-regionen innebär utmaningar och föranleder insatser för att stötta unga vuxna för ett återinträde i utbildning eller arbete.

För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen har fem regioner i Östra Mellansverige tillsammans med ett 30-tal kommuner gått samman i en gemensam satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Satsningen skulle också bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete. Projektet skulle även medverka till att unga kvinnors och mäns uppfattningar om studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

Det samlade greppet rymdes inom projektet #jagmed – unga till utbildning och arbete. De fem regionerna som ingick är Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland som också var projektägare. Projektet pågick 1 september 2015 – 31 december 2018.

Läs mer om projektet och dess resultat på denna webbplats undersidor eller klicka dig vidare till övriga deltagande regioners webbplatser:

Projektet får stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige).

Kontaktuppgifter till projektets kansli hittar du i högerkolumnen.

Fakta om gymnasieavhopp:

  • 24 procent av ungdomarna i Östra Mellansverige fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom fyra år
  • andelen män som inte uppnår fullständig gymnasieutbildning är tre till fem procentenheter högre än för motsvarande andel kvinnor
  • 15 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer inte gymnasiet efter fyra år
  • 23 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen fullföljer inte sin gymnasieutbildning
  • bland de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ryms även nyanlända ungdomar med en varierad skolbakgrund och unga med funktionsnedsättning
  • brister i grund- och gymnasieskolan är en förklaring till att personer med funktionsnedsättning generellt sett har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen
  • precis som inom den övriga befolkningen har kvinnor i båda dessa grupper en högre utbildningsnivå än män