Region Östergötland

Kulturstatistik och uppföljning

Region Östergötland följer upp och redovisar kultursamverkansmodellen och uppgifter från de regionala kulturverksamheternas resultat varje år. Utifrån regionala siffror sammanställer sedan nationella myndigheter som Statens Kulturråd och Myndigheten för kulturanalys olika rapporter och uppföljningar.

Regionerna som är med i kultursamverkansmodellen redovisar varje år till Statens Kulturråd hur de statliga medlen har fördelats, och vilka insatser Region Östergötland arbetat med under året. Statens Kulturråd sammanställer en nationell rapport baserat på de uppgifter regionerna lämnar in.

Myndigheten för kulturanalys publicerar fördjupade rapporter och statistik, om olika perspektiv som rör kulturpolitik, på sin webbplats. Myndigheten analyserar även de offentliga kulturutgifterna.

Den som har sökt och fått ett regionalt bidrag från Region Östergötland ska redovisa hur medlen har använts och hur olika mål har uppnåtts.  enligt de uppgifter som finns på sidan: kulturstöd att söka. De regionala kulturaktörerna redovisar varje år också kvalitativa och kvantitativa uppgifter i den nationella kulturdatabasen. Därutöver följer både Kulturrådet och Region Östergötland exempelvis den upp den statliga funktionshinderspolitiken inom de regionala kulturverksamheterna.

Kontaktpersoner

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Denna webbplats