Region Östergötland

Museer och kulturarv

Inom kulturarvsarbetet verkar Region Östergötland för att göra Östergötlands kulturarv mer tillgängligt, hållbart, inkluderande och angeläget för fler. Utvecklingsarbetet med att använda kulturarvet i regionalt utvecklingsarbete drivs via olika nätverk, projekt, samverkansavtal, uppdrag och processer med andra samhällsområden.

Samverkan och uppdrag

Östergötlands museum har ett regionalt uppdrag att stötta länets kommuner när det gäller museiverksamhet och länskonst. På Östergötlands museum finns också plattformen Kulturarv Östergötland, som är ett nav för bred samverkan i länet mellan arkiv-museum och bibliotek för de här frågorna. Kulturarv Östergötland arrangerar två fortbildningsdagar varje år. Östergötlands hembygdsförbund har ett verksamhetsbidrag och samordnar de flesta av länets hembygdsföreningar, vilka spelar en stor roll för det lokala kulturarvet.

Nationella kulturmiljömålen

Regionens uppdrag och utvecklingsarbete grundar sig också på de nationella kulturmiljömålen:

 • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
 • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
 • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
 • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Vad är kulturarv?

Kulturarv kan vara allt från traditioner, språk och konstnärliga verk till arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar eller kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är något som människor ständigt omformulerar och förändrar och som bidrar till olika perspektiv på historien, i dag och i morgon.

Fokusområden 2020-2023

Under perioden för den aktuella kulturplanen fokuserar Region Östergötland på dessa övergripande insatser inom kulturarv och kulturmiljö:

 • Stärka samverkan i kulturarvsfrågor.
 • Stödja kommunernas intresse att synliggöra kulturarvet inom olika perspektiv och kopplat till olika samhällsområden.
 • Genomföra en förstudie för att utforma en regional strategi för kulturarv.
 • Utveckla en arena för samverkan kring digital förmedling och gestaltning av kulturarv.
 • Stödja kommuners samarbete för industrihistoriskt kulturarv.
 • Stödja det strategiska arbetet kring immateriellt kulturarv.
 • Stärka natur och kulturarv via samverkans-och utvecklingsarbete längs Östgötaleden.

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post