Region Östergötland

Mångfald

Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen präglas av mångfald, kvalitet och interkulturellt utbyte. Det är viktigt att befolkningens sammansättning avspeglas i både minoritets-och subkulturer. Att öka den etniska och kulturella mångfalden inom kulturområdet är en demokratifråga. Den handlar om att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Kulturell mångfald kan ses utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet är att det ska finnas en mångfald av kulturella bakgrunder bland fr konstnärliga utövarna. Det andra perspektivet är att det ska finnas en spridning av olika kulturuttryck och även spridning av varianter inom varje kulturuttryck, genrer och konstformer. Region Östergötland genomför kunskapsinsatser och stödjer branschorganisationer, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet i deras arbete med frågor som rör etnisk och kulturell mångfald.

Tre strategiskt prioriterade områden i kulturplanen är att främja demokrati och delaktighet, bredda deltagande och öka spridning samt stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet. Det innebär att alla kulturinstitutioner som har regionala uppdrag ser över hur de kan arbeta med sin verksamhet för att bidra till dessa tre strategiska områden. Det handlar om att genomföra verksamhet på nya platser, använda digitala arenor, göra invånarna delaktiga i utbudet och hitta nya samarbeten.

Under perioden 2020-2023 ska Region Östergötlands kulturenhet:

  • Samverka med regionala kulturverksamheter för att implementera inkluderingsperspektivet.
  • Främja att inkluderingsperspektivet integreras i kommunikation, uppdrag, projekt, stödformer, processer, uppföljning i regional kulturverksamhet.