Region Östergötland

Kultur för barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Region Östergötlands satsningar på regional kultur. Alla barn och unga i Östergötland ska kunna ta del av ett brett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet.

Insatserna för barn och unga inom kulturområdet utgår från FN:s barnkonvention. Där står att barn ska ges möjlighet att av eget intresse och på egna villkor delta i det konstnärliga och kulturella livet. Rättigheterna gäller alla barn, oberoende av bostadsort, socioekonomiska sammanhang, funktionshinder eller etnicitet.

Region Östergötland skapar möjlighet för barn och unga att ta del av professionell kultur genom de institutioner, verksamheter och kulturaktörer som har uppdrag eller får stöd från regionen för olika insatser riktade mot barn och unga. Grunden för vårt arbete med kultur för barn och unga är de nationella kulturpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter.

Lokalt, regionalt och nationellt har kommuner, landsting, regioner och myndigheter ansvar för att se till att barnkonventionen efterlevs inom sina respektive områden.
I Östergötland har ett antal kulturinstitutioner riktade insatser mot barn och unga i sina uppdrag, för att stärka strukturen så att barn och unga ska ha en god tillgång till kultur. Dessa hittar du i rutan nedan.