Region Östergötland Violin

Kultur

Uppdrag

Kultur ska vara tillgängligt för alla invånare. Yrkesverksamma professionella kulturskapare och ideella aktörer ska ha goda förutsättningar att vara verksamma i vår region och kultur ska ses som en tillgång och resurs i det regionala utvecklingsarbetet. Kulturutvecklingsarbetet ska stimulera medborgarnas tillgång till ett kulturutbud med mångfald, som präglas av kvalitet och nytänkande.

Region Östergötland är delägare i Scenkonstbolaget och huvudman för Östgötamusiken och Östergötlands museum tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner. Regionen ansvarar också för det regionala biblioteksuppdraget.

Verksamhet

Region Östergötland arbetar för att utveckla kulturområdet utifrån de regionala kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanen. Regionen fördelar regionala och statliga medel till både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Dessutom stöttar Region Östergötland personer som är verksamma inom kulturområdet med projektbidrag.

Via kultursamverkansmodellen arbetar Region Östergötland tillsammans med kommunerna och länets kulturliv för att utveckla konst och kultur. Regionen samverkar också med internationella och nationella aktörer, bland annat i olika projekt som finansieras av staten eller av EU.

Region Östergötland arbetar länsövergripande, i egna verksamheter eller genom andra aktörer, inom teater, nycirkus, musik, dans, film, hemslöjd, bild och form, arrangörskap, arkiv, kulturarv, regional museiverksamhet, regional biblioteksverksamhet och läsfrämjande.

Region Östergötland stödjer folkbildning i Östergötland.

Politisk styrning

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för kultur. Nämnden beslutar om fördelningen av regionala och statliga kulturmedel i Östergötland med utgångspunkt från den regionala kulturplanen.

Kontaktperson

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

För vårdgivare