Landstinget i Östergötland

Kultur för barn och unga

Bilden visar barn i en dramaklass

Alla barn och unga i Östergötland ska nås av ett brett och tillgängligt kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i den regionala kulturen och därmed för alla verksamheter som har regionala uppdrag.

Region Östergötlands insatser för barn och ungdomar inom kulturområdet utgår från FN:s barnkonvention och syftar till att i tillämpbara delar uppfylla den.

För många barn och ungdomar är förskolan och skolan den viktigaste arenan för möte med olika kulturformer. Enligt läroplanen ska konst och kultur stärka barns kreativa och innovativa kompetenser i skolan. Detta sker genom att elever kan möta professionell kultur och ges möjlighet att själva utöva ett kulturellt uttryck samt att man arbetar med estetiska läroprocesser i skolarbetet.

En viktig utvecklingsfråga är den ojämna tillgången till professionell kultur för barn och unga inom förskola och skola. I några kommuner i Östergötland är utbudet av kultur väl tillgodosett, i andra betydligt mindre. Även inom kommunerna är det stora skillnader mellan vilket utbud eller möjligheter barn får att ta del av professionell kultur. Detta gäller så väl förskolor och skolor. Med anledning av detta genomför Region Östergötland en utredning kring barns tillgång till kultur våren 2015.

Region Östergötland har gjort en utredning kring regional samordning/samverkan kring barn och ungas tillgång till professionell kultur, se länk i huvudmenyn. Där hittar du utredningen och en sammanställning över de remissyttranden som kom in.