Landstinget i Östergötland Violin

Kultur och natur

Region Östergötland arbetar för att invånarna ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud, ha möjlighet till eget skapande och bra tillgång till friluftsliv och rekreation.

Uppdrag

Arbetet inom kultur- och naturområdet utgår från det Regionala utvecklingsprogrammet, RUP, som innehåller strategier för den regionala utvecklingen fram till år 2030. För kulturområdet är den regionala kulturplanen det viktigaste arbetsverktyget.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Genom regionala kultursatsningar ska både professionella kulturarbetare och de som är verksamma inom amatörkulturen få förutsättningar att skapa och sprida kultur. Kultur för barn och unga prioriteras.

Även naturen ska vara tillgänglig för alla. En del av regionens utvecklingsarbete inom naturområdet handlar om att företag, organisationer, föreningar och kommuner ska få bättre förutsättningar att starta och utveckla olika verksamheter.

Region Östergötland är delägare i Scenkonstbolaget och är huvudman för Östgötamusiken och Östergötlands museum tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner. Regionen ansvarar också för det regionala biblioteksuppdraget.

Verksamhet

Region Östergötland driver utvecklingsarbete inom kultur- och naturområdet utifrån de regionala kulturpolitiska målen. Regionen handlägger också regionala och statliga medel till kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Dessutom stöttar Region Östergötland personer som är verksamma inom natur- och kulturområdet med projektbidrag.

Via kultursamverkansmodellen arbetar Region Östergötland tillsammans med kommunerna och samråder med länets kulturliv för att utveckla konst och kultur inom olika områden.

Regionen samverkar också med internationella och nationella aktörer, bland annat i olika projekt som finansieras av staten eller av EU.

Mycket av Region Östergötlands arbete sker i nätverk. Regionen arbetar också för att öka förståelsen för kulturens och naturens betydelse som regional utvecklingsfaktor.

Politisk styrning

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för kultur och naturområdet. Tjänstemän inom kultur -och naturområdet i ledningsstaben på Region Östergötland arbetar på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden med att främja natur- och kulturutvecklingen i länet. Nämnden beslutar om fördelningen av regionala och statliga kulturmedel i Östergötland med utgångspunkt från den regionala kulturplanen. Kulturplanen formuleras i dialog med kommunerna och kulturlivet för att synliggöra regionala utvecklingsmöjligheter prioriteringar inom området. När det gäller natur och friluftsområdet är det Natur och friluftsrådets mål som styr de regionala satsningarna och insatserna inom området.

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Enhetschef kultur och kreativitet

010-103 65 11

e-post

För vårdgivare