Region Östergötland Bilden visar ett träd med flaggor som blad

Internationella nätverk

Region Östergötland är medlemmar i ett flertal internationella nätverk och organisationer.

Genom dessa får regionen möjligheter till omvärldsbevakning och erfarenheter från andra länder och regioner. Region Östergötland kan också bidra med sin kunskap till övriga Europa. De internationella nätverken skapar goda möjligheter till nya kontakter och möjliggör samverkan på många olika plan. I listan hittar du mer information om respektive nätverk.

 • BSSSC
 • CPMR
 • ERIAFF
 • ERLAI
 • ERRIN
 • EUREGHA
 • Healthy Cities Network
HPHNET
ReSET
 • REVES
 • S3-plattformen
 • SERDA
 • SERN
 • Skärgårdssamarbete

 


BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) är en nätverksorganisation som är öppen för alla regioner runt Östersjön. BSSSC grundades i Stavanger, Norge, 1993. Deltagare är myndigheter på regional nivå i länderna runt Östersjön. BSSSC:s huvudsakliga uppdrag är att påverka EU och länderna kring Östersjön när politik som har konsekvenser för Östersjöregionen utarbetas. BSSSC är också en arena för utbyte av goda exempel.

Ansvarig tjänsteperson är Anna Lindberg
 
Webbplats: www.bsssc.com

Bilden visar BSSSC logotyp


CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions

Sedan årsskiftet 2021/2022 är regionen medlem I det europeiska nätverket CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions. CPMR är ett europeiskt nätverk för regioner med fokus på påverkan gentemot EU utifrån regionernas intressen. CPMR är ett nätverk för Europas perifera och maritima regioner som arbetar för en balanserad territoriell utveckling. CPMR är även ett starkt analysnätverk. Nätverket bildades 1973 och har idag över 150 medlemmar från 24 länder.

CPMR är uppdelat i sex geografiska kommissioner där Region Östergötland ingår i Östersjökommissionen -  Baltic Sea Commission, BSC. Kommissionen har funnits sedan 1996. I BSC ingår redan tio regioner från Sverige, men även regioner från Finland, Tyskland och Estland. Medlemskapet i CPMR innebär att Region Östergötland får ännu bättre förutsättningar för bl.a. omvärldsbevakning, påverkansarbete och internationellt utbyte. Inom nätverket finns det arbetsgrupper på både den övergripande CPMR nivån och inom de geografiska kommissionerna. T.ex. inom sammanhållningspolitik, transport, energi och klimat frågor,  maritima frågor m.m. Nätverket är till för både politiker och tjänstpersoner.

Ansvarig nämnd: Trafik-och samhällsplaneringsnämnden 

Ansvarig tjänstperson: Rebecca Swanson

Webbplats CPMR övergripande: https://cpmr.org/

Webbplats Baltic Sea Commission  https://cpmr-baltic.org/

CPMR - logga


 

ERIAFF

ERIAFF är ett Brysselbaserat nätverk för regioner och städer som särskilt jobbar med innovation inom jord- , skogsbruk och livsmedelsindustri. Nätverkets syfte är att hjälpa regionala aktörer att samarbeta inom och ta del av finansieringsmöjligheter för innovation inom dessa sektorer. Nätverket vill också framhäva regional nivå som en nyckelspelare i innovationsarbete inom dessa sektorer. Mer än 60 regioner är medlemmar i nätverket. Medlemskapet ger regionen möjligheter att utbyta kunskap om forskning och innovation inom jordbruk på europeisk nivå, och särskilt värdefullt är nätverket för att initiera mer operativa samarbeten och komma med i projektansökningar eller hitta partners för egna idéer. Nätverket fungerar också som ett verktyg för dialog mellan regioner och EU-institutioner och som en grund för samarbete med andra nätverk.


ERLAI - European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration 

ERLAI är ett Brysselbaserat nätverk för lokal och regionala organisationer som arbetar med asyl- och immigrationsfrågor. Nätverket leds av regionen Emilia-Romagna i Italien. Syftet med nätverket är att skapa erfarenhetsutbyte mellan regional och lokal nivå i Europa och sprida information och goda exempel.

Nätverket skapar också goda möjligheter för gemensamma EU-projekt med fokus på asyl- och immigrationsfrågor. Ett 30-tal regioner och kommuner från totalt åtta EU-länder är idag medlemmar i nätverket.

Webbplats: www.emiliaromagnasociale.it 
 logotyp


ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk för regioner och städer. Nätverkets syfte är att hjälpa regionala aktörer att ta del av det europeiska arbetet inom innovation och forskning. Mer än 90 regioner är medlemmar i nätverket. Medlemskapet ger regionen möjligheter att utbyta kunskap om forskning och innovation på europeisk nivå. Nätverket fungerar också som ett verktyg för dialog mellan regioner och EU-institutioner och som en grund för samarbete med andra nätverk. 

Webbplats: www.errin.eu

Bilden visar ERRIN logoypen


EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities

EUREGHA är ett Brysselbaserat hälsonätverk som har 15 europeiska regionala och lokala hälsomyndigheter samt 60-70 plattformsmedlemmar. EUREGHA främjar samarbete mellan regioner och lokala hälsomyndigheter inom folkhälsa och hälso- och sjukvård med målsättningen att förbättra regionala strategier inom vård och hälsa i hela Europa.

Visionen för nätverket är att säkerställa att EU:s politik på hälsoområdet tar hänsyn till det lokala och regionala perspektivet. Genom att möjliggöra samarbete mellan lokala och regionala aktörer syftar nätverket till att förbättra EU:s hälsorelaterade politik. Nätverket samverkar också med EU:s institutioner och internationella intresseorganisationer om initiativ inom hälsa och sjukvård. Nätverket etablerar prioriterade områden utefter medlemmarnas önskemål såsom eHälsa, jämlik hälsa och cancer.

Ansvarig politiker är  Kerstin Sjöberg, regionråd (C), ansvarig tjänsteperson är, Anna Lindberg, handläggare, EU-kontoret.

Webbplats: http://www.euregha.net/ 

EUregha


Healthy Cities Network 

Healthy Cities Network är ett europeiskt nätverk med fokus på folkhälsa. Nätverket är en del av WHO. Region Östergötland deltar i den nationella delen av nätverket. Nätverkets medlemmar är svenska regioner, kommuner och städer som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Nätverket fokuserar på att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Region Östergötland representeras i nätverket av folkhälsoberedningens presidium.

Webbplats: http://www.healthycities.se/

Bilden visar Healthy Cities Sveriges logotyp

 


The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH)

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HPH) består av mer än 40 nationella nätverk. HPH-nätverket, som initierades av WHO 1993, syftar till att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. HPH-nätverket har ett antal internationella temagrupper i olika sakfrågor, samt arbetsgrupper med bredare teman. Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket) har ett sekretariat som organisatoriskt är placerat på Region Östergötland.

Webbplats: 


 ReSET – Regions, Skills, Education, Training


 

 


REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy

REVES är ett europeiskt nätverk för städer och regioner som arbetar aktivt med området social ekonomi. Nätverket har ca 75 medlemmar från tolv länder. Nätverket syftar till att skapa en dialog med EU och andra internationella institutioner för att skapa goda förutsättningar för den sociala ekonomin. Nätverket arbetar också med att tydliggöra vikten av partnerskap mellan privata/offentliga/sociala ekonomins aktörer för att utveckla den lokala ekonomin.

Ulla Sandén(L) är ledamot i REVES styrelse och ansvarig tjänsteperson är Margareta Wandel, Strateg Kompetensförsörjning.

Webbplats: www.revesnetwork.eu

Bilden visar REVES logotyp


S3-plattformen

Region Östergötland är medlem i EU-kommissionens S3-plattform, som är ett europeiskt nätverk för regioner som arbetar med strategier för smart specialisering. Smart specialisering är en process som innebär att regionerna analyserar och identifierar sina styrkeområden för att skapa ökad konkurrenskraft och tillväxt. Nätverket bistår Europas regioner med information, expertis, metodutveckling, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet med att utarbeta och implementera strategier för smart specialisering.
 
Webbplats: S3-plattformen

Bilden visar S3 logotypen


SERDA - Sarajevo Economic Region Development Agency

Sarajevo är Region Östergötlands vänregion i Bosnien-Hercegovina. Samarbetet inleddes 2008. Samarbetsorganisationen SERDA (Sarajevo Economic Region Development Agency) är en av fem Regional Development Agencies i Bosnien-Hercegovina, och ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna i Sarajevo-regionen.

SERDA är en medlemsorganisation där de 32 kommunerna i regionen är medlemmar. Samarbetet fokuserar på erfarenhetsutbyte inom bland annat näringslivsutveckling, infrastruktur/kommunikationer, miljö och energi, kompetensförsörjning.

Bilden visar SERDA logotypen


 

SERN - Sweden Emilia-Romagna Network

Sedan halvårsskiftet 2008 är regionen medlem i Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, ett nätverk som syftar till att underlätta erfarenhetsutbyte och deltagande i samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer - i synnerhet inom områdena miljö, utbildning och kultur, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Nätverket samlar idag ett 50-tal kommuner, regioner och organisationer i Sverige och Italien för olika gemensamma utvecklingssatsningar.

Region Östergötland representeras i SERN:s styrelse genom Julie Tran (C) och ansvarig tjänsteperson är Anna Lindberg

Webbplats: www.sern.eu

Bilden visar SERN logotypen


Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. Region Östergötland är medlem i nätverket sedan 2014.

Ansvarig politiker är Julie Tran (C) och ansvarig tjänsteperson är Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare.

Webbplats: www.skargardssamarbetet.org/sv/

Bilden visar Skärgårdssamarbetets logotyp


Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post