Region Östergötland

Programmet för den inre marknaden

Programmet för den inre marknaden är EU:s marknadsprogram med syfte att stärka den inre marknadens funktion och konkurrenskraften hos främst små och medelstora europeiska företag.

I det nya marknadsprogrammet sammanförs ett brett spektrum av aktiviteter från en rad olika program som under den tidigare programperioden finansierades separat, Cosme är ett av dessa program. Cosme ingår under programperioden 2021-2027 i programmet för den inre marknaden.

Programmets tilldelas en budget på 4,2 miljarder euro. Programmet ska omfatta ett starkare fokus på marknadskontroll, mer kunskap om hur man kan stödja små och medelstora företag (särskilda hänvisningar till turistnäringen och den sociala ekonomin) och hur konsumenternas intressen kan skyddas.

Programmets övergripande mål är följande:

förbättra den inre marknadens funktion

stärka konkurrenskraften hos EU:s företag, inklusive små och medelstora företag

göra det möjligt att utveckla europeiska standarder av hög kvalitet

öka konsumentskyddet förbättra människors, djurs och växters hälsa samt djurskyddet

främja aktuell och tillförlitlig statistik av hög kvalitet