Region Östergötland Bilden visar den svenska skärgården

Internationell samverkan

Det internationella samarbetet ska bidra till att stärka och vidareutveckla arbetet inom Region Östergötlands olika områden.

Uppdrag

Att utbyta erfarenheter med regioner i andra länder ger nya insikter som ökar kunskapen och ger inspiration i utvecklingsarbetet. Genom att vara med i internationella projekt som EU delfinansierar, får Region Östergötland möjlighet att genomföra planerade utvecklingsinsatser. Det ökar också effekterna av det egna arbetet.

Det internationella perspektivet ska vara en integrerad del regionens arbete och målsättningen är att alla verksamheter regelbundet ska delta i någon form av internationellt utbyte.

Verksamhet

Region Östergötland är engagerad i en mängd olika aktiviteter på det internationella området. Regionen driver och deltar i en rad internationella projekt och ingår dessutom i olika internationella nätverk och organisationer inom prioriterade områden. Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel arbetar med omvärldsbevakning och har kontakter inom EU:s institutioner och med andra regioner i Europa.

EU-kontoret bedriver även ett aktivt påverkansarbete för att få genomslag och skapa förändring inom EU i sakfrågor som har betydelse för Östergötlands konkurrenskraft och position. Region Östergötland bedriver ett långsiktigt påverkansarbete gentemot två policyprocesser på EU-nivå. Det ena området gäller EU:s framtida sammanhållningspolitik. Det andra området rör EU:s framtida lagstiftning inom biodrivmedel och bioenergi. Påverkansarbetet sker i nära samarbete med politik och tjänstepersoner på hemmaplan och på EU-kontoret i Bryssel.

Östersjöfrågorna är särskilt prioriterade. Region Östergötland deltar aktivt i Östersjösamarbetet och genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Region Östergötland ansvarar också för ett av två svenska så kallade Contact Points för det gränsöverskridande EU-programmet Central Baltic under programperioden 2014-2020.

Politisk styrning

Regionstyrelsen ansvarar för de strategiska frågor som rör området internationell samverkan. Regionala utvecklingsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för internationell samverkan inom respektive uppdrag.