Region Östergötland

Folkhälsoaspekter av covid-19

Två rapporter är framtagna för att redogöra för vilka effekter på folkhälsan covid-19 pandemin har haft och kan komma att få framåt. Den första är ett kunskapsunderlag som publicerades under 2020, mitt under pågående pandemi. Det har nu följts upp av ytterligare en rapport, en nulägesbeskrivning av hur människor i Östergötland påverkats av pandemin. 

Det som identifierades som möjliga konsekvenser 2020 stämmer väl överens med vad vi ser idag. Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och alla individer, men på olika sätt. Vi ser att socioekonomiskt utsatta har drabbats hårdast av pandemin. Det är en grupp som redan före pandemin hade ökad risk för ohälsa, vilken i sin tur förstärker ojämlikheten i hälsa ytterligare.

Rapporten lyfter även viktiga lärdomar och ger förslag på insatser, bland annat att:

  • Den självskattade psykiska hälsan i befolkningen har fortsatt att försämras under pandemin, framförallt bland unga kvinnor och socioekonomiskt utsatta grupper. Förebyggande arbete och behandling behöver därför prioriteras.
  • Äldre var hårt drabbade i början av pandemin med isolering och sjukdom/död men ju längre pandemin fortgick desto jobbigare uppger yngre att det blev med ensamhet och isolering samt oro för sjukdom och död.
  • En frisk befolkning med goda levnadsvanor är bättre rustade för en ny pandemi. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver därför stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna.
  • Parallellt behöver vi ta tillvara allt positivt som skett under pandemin, till exempel att fler spenderat tid utomhus, digital mognad, ökat samarbete, flexibilitet för omställning och stor medmänsklighet.