Region Östergötland

Folkhälsorapport 2019

Detta är den första folkhälsorapporten i Östergötland sedan Östgötakommissionens rapport om jämlik hälsa 2015.

Den visar att hälsan blir bättre, men inte för alla och skillnaderna mellan olika grupper är stora. Rapporten presenterar utvecklingen över tid vad gäller fyra områden livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa.

Livsvillkor har en avgörande betydelse för hälsan

I Östergötland har skillnaderna i hälsa mellan människor med olika livsvillkor i form av utbildningsnivå och ekonomisk situation ökat över tid. De är särskilt tydliga vad gäller ekonomisk situation med ökande skillnader i självskattad hälsa, psykisk ohälsa och förlorade levnadsår. Parallellt ser vi att inkomstskillnaderna har ökat.

Levnadsvanor

Levnadsvanor, det vill säga vad vi väljer att äta och dricka, hur mycket vi rör på oss och om vi använder alkohol och tobak har en direkt påverkan på vår hälsa, på både kort och lång sikt. Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst en ohälsosam levnadsvana. De vanligaste ohälsosamma levnadsvanorna är fysisk inaktivitet och för lågt intag av frukt och grönsaker. I Östergötland är 36 procent inte tillräckligt aktiva.

Den psykiska ohälsan ökar i Östergötland

Den psykiska ohälsan, i form av ångest, oro och depression ökar i Östergötland, framför allt bland tjejer och unga kvinnor. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Östergötland.

Äldres hälsa, ett försummat område i folkhälsoarbetet

Både andelen och antalet äldre ökar kraftigt. Gruppen är mycket heterogen; från god hälsa också i de högsta åldrarna till komplexa fysiska, psykiska och sociala problem.  Även bland de äldre finns en tydlig social gradient i hälsa särskilt utifrån ekonomisk situation.

Kostsamt att inte agera och viktigt att agera nu

Sammanfattningsvis visar rapporten ökande skillnader i hälsa, i alla åldersgrupper. Rapporten beskriver också att vi har goda förutsättningar i vårt län, men att vi nu måste komma, mer kraftfullt från ord till handling. Den visar också att det kommer att bli kostsamt att inte agera.

Mer material

För presentationsmaterial och sammanställning av grafer, kontakta Maria Elgstrand. 

Kommande folkhälsorapport

En ny folkhälsorapport publiceras i början av 2023.

Kontakt

Bild på Maria Elgstrand

Maria Elgstrand

Verksamhetschef

010-103 06 49

e-post