Region Östergötland

ANDT-strategi

Region Östergötland är en viktig aktör i arbetet kring ANDT-frågorna (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Med utgångspunkt från den övergripande nationella strategin har en regional strategi tagits fram i samverkan mellan fyra av länets kommuner, Region Östergötland, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland.

För att målen i strategin ska uppnås krävs ett strategiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete i samverkan med olika aktörer. Samtidigt som de olika myndigheterna fullgör sina olika kärnuppdrag. Civilsamhället har en viktig roll i arbetet och deras engagemang bör tillvaratas.