Region Östergötland

Hållbara transporter i Östergötland

Ekodrive

Region Östergötland arbetar med flera olika uppdrag och projekt som på olika sätt påverkar hur människor och varor rör sig i Östergötland.

Projektet Hållbara transporter i Östergötland syftar till att ta ett samlat grepp om transportfrågan och på så vis mer kraftfullt kunna bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor i Östergötland. Målen som projektet ska bidra till att nå är ökad användning av biodrivmedel, minskat behov av transporter samt jämställd tillgänglighet i regionen.

Transportsektorn är den sektor i samhället där utsläppen av klimatpåverkande gaser fortsätter att öka. Den största utmaningen är att kunna utveckla ett energieffektivt transportsystem som bidrar till att minska transporternas miljö- och klimatpåverkan samtidigt som människor och varor fortsatt ska kunna röra sig på ett ändamålsenligt sätt. Förutom klimatpåverkande utsläpp ger transporter också upphov till buller och partikelutsläpp som påverkar hälsan negativt och i vissa delar av Östergötland leder ett allt större antal bilar till ökad trängsel.

Projektet ska bidra till en snabbare omställning av transportsektorn genom att Region Östergötland samordnar processer och resurser som på olika sätt kan bidra till det nationella målet om fossilfrihet till 2030.

Projektet kommer bland annat att resultera i en vägledning för drivmedelsstrategier, som matchar transportbehov och potential för biodrivmedel i Östergötland utifrån en sammanvägd hållbarhetsbedömning. Dokumentet ger vägledning kring vilken typ av bränslen och fordon som passar i vilka delar av Östergötland och vid vilken typ av användningsbehov. Det kan också användas som ett kompletterande kunskapsunderlag till regionens egna utvecklingsprocesser. Även kommuner och företag som önskar vägledning i vilken typ av bränsle som är det mest hållbara valet utifrån de lokala förutsättningarna ska kunna ha nytta av dokumentet då det ska innehåller konkreta rekommendationer om vilken typ av transporter som bör använda vilken typ av drivmedel.

Hållbara transporter i Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Linköpings universitet och Biogas Öst med Region Östergötland som projektägare. Projektet pågår 2017-2019 och är delvis EU-finansierat genom den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Kunskapsunderlaget Hållbara transporter i Östergötland (pdf) är en summering av en mängd rapporter inom ämnet som har tagits fram av forskare och tjänstemän från Region Östergötland, Linköpings Universitet och Biogas Öst. Rapporterna och kunskapsunderlaget nås via länken till projektsidan som finns i högerspalten.