Region Östergötland

Klimatfärdplan

Region Östergötlands klimatfärdplanI klimatfärdplanen presenteras Region Östergötlands interna klimatarbete åren 2020-2025.

Klimatfärdplanen redogör för hur målet om klimatneutral verksamhet kan nås för de direkta klimatutsläppen, men fastställer även delmål för att fortsatt minska den indirekta klimatpåverkan, via exempelvis upphandling och materialanvändning. Klimatfärdplanen innehåller mål för ökad klimathänsyn inom till exempel byggnation, läkemedel, material i vården, måltider, tjänsteresor, godstransporter samt kommunikation. Det övergripande målet är en klimat- och resurssmart verksamhet år 2025.

Region Östergötlands klimatfärdplan