Region Östergötland

Resor och transporter

Inom Region Östergötland och inom länet sker många transporter av människor och gods.

Transportsektorn genomgår just nu en transformation från ett fossilberoende system till ett som är uppbyggt kring förnybara energikällor och digital teknik. Sverige har som mål att ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 2030.

För att lyckas med detta krävs insatser från alla nivåer i samhället. De stora samhällsaktörerna, däribland offentlig sektor, måste vara med och visa vägen. Att enbart satsa på teknikutveckling räcker inte, utan effektivisering och beteendeförändring måste också till för att uppnå målet.

Krav i upphandling är ett viktigt verktyg för att ställa krav på leverantörer. Region Östergötlands arbetar också aktivt för att öka digitala möten, fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsflottan och uppmuntra till hållbart resande till och från jobbet. Reseriktlinjen talar om i vilken ordning olika resesätt ska prioriteras. Det finns även en drivmedelsstrategi som syftar till att fasa ut fossila bränslen från de bilar som vi trots allt behöver, där förstahandsvalet är biogas. Egen bil i tjänsten och flygresor är färdsätt som ska undvikas så långt det går. Därför har Region Östergötland en avgift för dessa resor som kallas intern klimatkompensation. Pengar som kommer in går sedan till klimatåtgärder såsom elcyklar och kollektivtrafikkort.

Region Östergötland arbetar på olika sätt för att främja ett mer hållbart resande till och från jobbet. Vart fjärde år kartläggs medarbetarnas resvanor, vilket ligger till grund för trafikplaneringen runt Region Östergötlands arbetsplatser. Läs mer om detta i Grön Resplan. Friskvårdskampanjer och gratis cykelservice utanför sjukhusen på våren är exempel på aktiviteter som genomförs för att fler medarbetare ska ställa bilen hemma.

Östgötatrafiken, som ägs av Region Östergötland, arbetar aktivt för en fossilfri fordonsflotta. Sedan sommaren 2019 kör alla bussar, spårvagnar, tåg och båtar på förnybara bränslen

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post