Region Östergötland

Klimat och energi

Klimat och energi

Att ta ansvar för klimatet är prioriterat i Region Östergötlands hållbarhetsarbete. 

Övergripande mål

Vi är klimat- och resurssmarta. Vårt mål är att komma så nära noll som möjligt för de direkta utsläppen och att minska det totala klimatavtrycket. De främsta klimatutmaningarna vi ser idag är materialanvändning i hälso- och sjukvården, energi, transporter och byggnation. Dessa utmaningar kräver såväl innovativa lösningar som systematiska arbetssätt och ett brett engagemang i hela organisationen.

Vi är energieffektiva och fossiloberoende. Vi arbetar med energieffektivisering i eget fastighetsbestånd, vid inköp och drift av energikrävande utrustning samt att ställa om till förnybara energislag. I samverkan med länsstyrelsen i Östergötland driver vi arbetet med Östergötlands energi- och klimatstrategi

Vi ställer om till cirkulära flöden. Det gör vi genom att arbeta med de utmaningar som finns kring materialflöden i hälso- och sjukvården och förbättra avfallshanteringen samt förutsättningarna för återbruk och återvinning av byggmaterial, möbler och utrustning.

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post