Region Östergötland

Jämställdhet och intersektionalitet

Jämställdhet och intersektionalitet

Region Östergötland arbetar för ett mer jämställt Östergötland. Ett Östergötland där alla, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. För att uppnå det är ett intersektionellt perspektiv viktigt.

Jämställdhet är ett eget mål i Agenda 2030 och ses som en förutsättning för att genomföra de globala målen. För att uppnå ett jämställt samhälle behöver ett jämställdhetsperspektiv finnas med i allt vi gör, i alla led.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det handlar bland annat om frågor kring makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Grunden för Region Östergötlands arbete med jämställhet finns i CEMR- deklarationen, som regionen skrivit under. CEMR- deklarationen är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen är ett verktyg för regionen att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Intersektionalitet

Ett intersektionellt perspektiv hjälper till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskans intersection, som betyder skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning som till exempel kön kan inte förstås oberoende av andra maktordningar som till exempel ålder eller hudfärg.

Ett intersektionellt perspektiv är viktigt i arbetet med jämställdhet då det synliggör att gruppen kvinnor eller gruppen män inte är enhetliga och att det dessutom finns personer som inte definierar sig inom dessa kön. Utgångspunkten i jämställdhetsarbetet är "alltid kön, men inte bara kön". Det handlar om att vi behöver analysera kön men också göra det tillsammans med till exempel ålder eller funktionsvariation.

Region Östergötland har i regionstyrelsen beslutat om att jämställdhetsintegrera budgeten och genom det finns det krav på att produktionsenheterna som dels är hälso- och sjukvården och regionledningskontoret ska genomföra årliga jämställdhetsanalyser. Syftet med analyserna är att öka den samlade kunskapen om huruvida Region Östergötland erbjuder lika villkor till kvinnor och män, flickor och pojkar.