Region Östergötland

Läkemedel

Läkemedel i ett kylskåp

Läkemedel kan förebygga, lindra eller bota sjukdomar och är därför livsviktiga för många människor.

Samtidigt påverkar användningen av läkemedel miljön negativt, vilket i sin tur utgör ett hot mot växter, djur och människors hälsa. Antibiotikaresistens är ett av det största globala hoten mot vår hälsa, där hälso- och sjukvården bedriver ett aktivt arbete för att minska förskrivningen och bromsa utvecklingen. Spridningen av läkemedel till miljön sker också till avloppsvattnet, främst genom att aktiva substanser inte bryts ner helt i kroppen, utan utsöndras via urin och avföring. Reningsverken kan i dagsläget inte rena avloppsvattnet helt från läkemedelsrester, utan de sprids i sjöar och vattendrag. Även felaktigt kasserade läkemedel kan spridas via sophanteringen eller avloppsvatten. Apoteken tar emot läkemedel som ska kasseras för att minska risken för detta.

Region Östergötland skriver ut och hanterar en stor mängd läkemedel och har därmed också ett stort ansvar för att bidra till att minska den påverkan på miljön som läkemedel kan innebära. Det görs bland annat genom att förskriva mindre förpackningar när nya läkemedel ordineras. På så sätt minskas risken att läkemedel som inte fått avsedd effekt måste kastas. En annan viktig åtgärd är att kontinuerligt genomföra läkemedelsgenomgångar, där överflödig användning av läkemedel kan upptäckas. När två läkemedel har likvärdig effekt och säkerhet, men olika påverkan på klimat och miljö, förskrivs det läkemedel som bedöms bäst ur miljösynpunkt. Detta gäller även vid råd om egenvård.

Vid upphandlingar av läkemedel ställer Region Östergötland sociala krav och miljökrav. Kraven handlar till exempel om att de företag som tillverkar läkemedlen ska minska sina utsläpp av föroreningar till mark och vatten. De riktlinjer som gäller finns i Region Östergötlands uppförandekod.

Lustgas

Eftersom lustgas är en av de farligaste växthusgaserna och det största hotet mot ozonlagret ser regionen det som mycket viktigt att aktivt arbeta för att minska utsläppen. Lustgas används som smärtlindring i vården, framför allt vid förlossningar. Alla kvinnor har rätt till smärtlindring vid förlossning och lustgas ger ofta god smärtlindring samtidigt som den inte påverkar barnet. Därför vill inte Region Östergötland minska själva användningen av lustgas, men för att minska påverkan på miljön har regionen installerat rening av lustgas på Universitetssjukhuset i Linköping och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, vilket har halverat utsläppen

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post

Denna webbplats