Region Östergötland

Folkhälso- och statistikenheten

Folkhälso- och statistikenheten är ett samlat kunskaps- och kompetensstöd till regionledningen och regionfinansierade verksamheter med uppdrag att bidra till regionens vision: "Hälsa och vård i världsklass, goda livsvillkor för regionens invånare".

Här jobbar ett 30-tal medarbetare med kompetenser inom bland annat: Folkhälsovetenskap, socialmedicin, statistik, Hälsofrämjande – och sjukdomsförebyggande metoder och förhållningssätt, mänskliga rättigheter, verksamhetsutveckling

Folkhälso- och statistikenheten ska i sitt uppdrag:

  • Driva och utveckla en långsiktig, systematisk och kontinuerlig kartläggning och analys av befolkningens hälsa och utveckling samt dess bestämningsfaktorer.
  • Baserat på identifierade behov, initiera och utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen.
  • Bedriva systematisk omvärldsbevakning och analys kring samhällsutveckling, kunskapsutveckling och nationella/internationella initiativ inom folkhälsa såväl internationellt, nationellt, regionalt som lokalt i Östergötland för att på bästa sätt kunna möta dagens och framtidens utmaningar.
  • Bidra till kompetensutveckling inom folkhälsans utveckling och fördelning, hälsans bestämningsfaktorer samt strategier och metoder för folkhälsointerventioner.
  • Bidra till kompetensutveckling och stöd inom statistiska analyser, tolkning av statistiska resultat och statistiks metodstöd för förtroendevalda, tjänstepersoner samt för hälso- och sjukvård- och tandvårdspersonal.
  • Tillvara och sprida forskningsresultat inom aktuella områden, utveckla och anpassa metoder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt verka för att kunskaps- och evidensbaserade strategier, metoder och verktyg används.
  • Ha ett nära samarbete med länets kommuner, Länsstyrelsen och andra aktörer exempelvis civilsamhället.
  • I samverkan med nationella och regionala aktörer som myndigheter, kommuner, idéburen sektor samt näringsliv, tillämpa arenaperspektiv och integrera ett hälsoperspektiv i regionalt och lokalt planerings- och utvecklingsarbete. Med fokus på samhällsarenor såsom; boende och närområde, fritid och kultur, skola och utbildning, arbete och försörjning, omsorg och hälso- och sjukvård.
  • Bistå med stöd i regionens ökade satsning på eHälsa och digitalisering samt omställningen till Nära vård och dess konsekvenser för jämlik hälsa och vård i Östergötland.

Ledning

Bild på Christina Berggren

Christina Berggren

Enhetschef

010-103 28 21

e-post