Region Östergötland

Hållbarhetsenheten

Hållbarhetsenheten ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet inom Region Östergötland. Uppdraget utgår från FN:s Agenda 2030 och innefattar både det interna hållbarhetsarbetet och det arbete som bedrivs externt genom regional utveckling och kollektivtrafiken.

De sakområden som enheten har ett direkt strategiskt ansvar för är:
• miljö och klimat
• Energikontoret
• hållbar upphandling
• cirkulär ekonomi
• mänskliga rättigheter, inklusive barnkonventionen och våld i nära relationer
• jämställdhet och jämlikhet
• HBTQI samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• stärkta förutsättningar för idéburen sektor i Östergötland

Hållbarhetsarbetet spänner över alla verksamhetsområden och ska genomsyra allt Region Östergötland gör. För de områden där enheten inte har ett direkt strategiskt ansvar, finns ett uppdrag att samordna och följa upp hållbarhetsarbetet utifrån den politiska styrningen.

Hållbarhetsenheten ska vara en sammanhållande kraft som arbetar för helhetssyn, samverkan och konkreta resultat i hållbarhetsarbetet.