Region Östergötland

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med RCC i samverkan och övriga fem regionala cancercentrum ska driva, utveckla och stödja cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv.

RCC Sydöst arbetar på uppdrag från RSL (regionsjukvårdsledningen) och ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata och stödjer cancerforskning och vårdprogramarbete, såväl regionalt som nationellt. Vi är en del av systemet för kunskapsstyrning i sydöstra sjukvårdsregionen och samverkar med övriga områden inom kunskapsstyrningen. Regionalt biobankscentrum är knutet till RCC Sydöst.

RCC i samverkans måldokument ”Vägen framåt” ligger till grund för RCC Sydösts regionala utvecklingsplan. Våra mål och aktiviteter de kommande åren utgår ifrån RCC i samverkans tio utvecklingsområden som regeringen anser att RCC:s arbete ska vara inriktat på under de kommande åren. RCC:s gemensamma inriktning bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Vi ska verka för att resan genom vården för patienten med cancer blir mer sammanhållen och utan onödiga väntetider. Cancerrehabilitering ska finnas med som en naturlig del, från utredning till diagnosbesked och ända fram till eventuell palliativ vård avslutas. RCC Sydöst har även uppdrag inom områden som prevention, barncancer och andra specifika projekt (t.ex. tarmcancerscreening, organiserad prostatacancertestning och utrotning av livmoderhalscancer).

Vi ska stödja och samordna patientnära forskning. Cancervården ska vara evidensbaserad och utgå från nationella riktlinjer och vårdprogram och följas upp med hjälp av kvalitetsregister.

Vi erbjuder kunskapsstöd för:

  • insamling, monitorering, bearbetning och rapportering av registerdata.
  • aktivt sprida fördjupad kunskap om vårdens resultat.
  • stimulera till ett utökat samarbete med kliniker i regionen genom att främja kvalitetsuppföljning, förbättrings/vårdprogramarbete, forskning och utbildning.
  • samordna och stödja regionala vårdprocessarbeten.
  • förberedelse, införande och  uppföljning av standardiserade vårdförlopp (SVF).

Mer information finns på Regionalt cancercentrum sydöst

Kontakt

Bild på Srinivas Uppugunduri

Srinivas Uppugunduri

Verksamhetschef

010-103 39 58

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Kungsgatan 23
582 18 Linköping