Region Östergötland

Enheten för kompetensförsörjning

Enheten ansvarar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet handlar om att bidra till att säkerställa arbetslivets kompetensbehov och öka sysselsättningsgraden genom en god matchning mellan efterfrågan på och utbud av kompetens. Region Östergötland processleder detta arbete i samverkan med bland andra kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga berörda aktörer i länet.

En viktig del av uppdraget är att föra en löpande dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats samt initiera insatser som kan tillgodose behoven för bättre kompetensförsörjning. Här är Regionalt kompetensforum en viktig arena där gemensamma analyser av utvecklingen och framtida behov görs. Regionalt kompetensforum består av företrädare från bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna, universitetet, arbetsmarknadens parter samt från olika branscher.

Vidare verkar Region Östergötland för utveckling av effektiva strukturer för validering på regional nivå och planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. Särskilda insatser görs kopplade till kompetensutveckling inom industriföretag i länet och för att bidra till att fler ungdomar klarar sin gymnasieexamen.

Ledning

Bild på Malin Thunborg

Malin Thunborg

Enhetschef för enheten för tillväxt

010-103 65 30

e-post