Region Östergötland

Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten

Chefläkar- och chefsjuksköterskeenheten har på uppdrag av regiondirektören det övergripande strategiska ansvaret för patientsäkerhetsområdet med uppgift att värna om patientsäkerheten.

Chefläkare och chefsjuksköterskor utgör tillsammans ett team för det lokala och regionövergripande patientsäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår att tillsammans med verksamheten stödja och utveckla patientsäkerheten. Enheten ansvarar för lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ger möjlighet till stöd för medarbetare, patienter och närstående som har varit involverade i allvarliga händelser. Enheten analyserar månadsvis allvarliga avvikelser, bidrar vid allvarliga situationer, exempelvis utbrott av infektioner eller uttalad vårdplatsbrist, med medicinsk och omvårdnadskompetens samt har ett övergripande beslutsmandat. Utbildning i patientsäkerhet och uppföljning av de kvalitetssystem som används i vården ingår också i chefläkar- och chefsjuksköterskeenhetens ansvar.