Region Östergötland

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal på BUP i samtal med en patient framför en whiteboardtavla

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping (BUP) är en specialistverksamhet inom Psykiatricentrum som riktar sig främst till barn, ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare i Norrköping, Finspång, Valdermarsvik och Söderköping.

Klinikens övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom, som kan utgöra hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad. Inom BUP arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, vårdadministratörer, pedagoger, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped.

Inom BUP arbetar sammanlagt cirka 95 personer och klinikens olika specialiteter är organiserade i ett antal enheter:

  • BUP-mottagningen
  • Mellanvård
  • Barntraumateamet
  • Barnahus
  • Spädbarnsenheten
  • HVB Fyrbylund
  • Barnskyddsteamet

BUP-mottagningen

BUP-mottagningen erbjuder insatser till barn och ungdom samt deras familjer där barnet visar symtom medelsvår till svår psykisk ohälsa och/eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. De vanligaste orsakerna till kontakt med BUP är svårare tillstånd av nedstämdhet, oro och koncentrationssvårigheter. Exempel på andra tillstånd som tas emot är ätstörningar, reaktioner på olika former av trauman och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (till exempel autism). De flesta familjer, även tonåringarna själv, tar kontakt med BUP på eget initiativ men det förekommer även att barn remitteras via tex. skola, vårdcentral eller socialtjänst.

Mellanvård

Mellanvården BUP riktar sig till barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Mellanvården BUP kopplas in när utredning/behandling behövs för patienter där öppenvårdens resurser inte räcker till och slutenvårdens omhändertagandenivå är för hög. För att bli aktuell för mellanvård behöver man ha en pågående vårdkontakt på BUP-mottagningen

Barntraumateamet

Barntraumateamets främsta uppgift är att ge omedelbart och uppföljande stöd till barn och ungdomar när någon i familjen (oftast förälder) plötslig och oväntat dör, vid sjukdom, olyckor, självmord eller mord. Teamet kan även ge stöd vid annan allvarlig händelse relaterad till död eller allvarlig fysisk sjukdom/skada. Teamet kan kontaktas för konsultation om bemötande av drabbade barn och ungdomar. Barntraumateamet har också möjlighet att erbjuda terapeutisk behandling med fokus på trauma och sorg.

Barnahus

Barnahus är en samverkansenhet mellan BUP och kommunerna i östra Östergötland och drivs tillsammans med Norrköpings kommun i samverkan med åklagare, polis, barnkliniken med flera. Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningen och slippa slussas runt och upprepa sin historia för flera personer.

Spädbarnsenheten

Spädbarnsenheten drivs i samverkan mellan Region Östergötland och Norrköping kommun och riktar sitt stöd till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som är utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsstörningar mellan föräldrar och barn.

HVB Fyrbylund

Fyrbylund är en samverkansenhet mellan Regionen och kommunerna i Östergötland och drivs tillsammans med Norrköpings kommun. På Fyrbylund kan ungdomar placeras av socialtjänsten när det föreligger behov av vård och boende utanför hemmet och ungdomen har både psykiatriska och psykosociala svårigheter.

Barnskyddsteamet

Barnskyddsteamet jobbar riktat mot personal i Region Östergötland. Deras uppdrag är att ansvara för riktlinjer om anmälan till socialtjänsten och säker journaldokumentation, sprida kunskap om barn som far illa och erbjuda konsultation till medarbetare i Region Östergötland.

Ledning

Bild på Ingela Björklund

Ingela Björklund

Verksamhetschef

010-104 45 06

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se