Region Östergötland

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal på BUP i samtal med en patient framför en whiteboardtavla

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping (BUP) är en specialistverksamhet inom hälso- och sjukvården som erbjuder insatser till barn och unga som visar symtom på eller löper risk att utveckla medelsvår till svår psykisk ohälsa och/eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Klinikens övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom, som kan utgöra hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad.

Kliniken nås via telefon eller remiss. Alla besök ska vara bokade. Klinikens verksamhet är uppdelad i team.

Behandlarna i teamen gör bedömningar, kartlägger samt erbjuder olika behandlingsformer, exempelvis familjeterapi, individualterapi, barnterapi, medicinsk behandling, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi samt gruppverksamhet. Andra insatser är fysioterapi, psykiatrisk sjukgymnastik, arbetsterapi och mellanvård. Mellanvården är ett komplement till övrig vård, då behandlare och familj tillsammans genomför en intensiv behandling i barnets naturliga miljö.

De vanligaste orsakerna till kontakt med BUP är svårare tillstånd av nedstämdhet, oro och koncentrationssvårigheter. Exempel på andra tillstånd som tas emot är ätstörningar, reaktioner på olika former av trauman och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (till exempel autism).

Barntraumateam och Barnahus tillhör också kliniken. Barntraumateamets primära uppdrag är att erbjuda stöd och behandling till barn och ungdomar vars föräldrar eller syskon plötsligt avlidit. Barnahus målgrupp är barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för våld eller sexualbrott, vilka erbjuds krishantering.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har cirka 80 medarbetare, företrädesvis arbetsterapeuter, fysioterapeut, kuratorer, läkare, pedagoger, psykologer, sjuksköterskor och vårdadministratörer.

Kliniken består av:

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

 

Ledning

Bild på Ingela Björklund

Ingela Björklund

Verksamhetschef

010-104 45 06

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se