Region Östergötland

Närvårdskliniken Finspång

Bilden visar LAH personal på väg

Närvårdskliniken

Närvårdskliniken är del av Vårdcentrum Finspång som också innefattar Rehab Finspång, Finspångs Vårdcentral, Finspångs kommuns korttidsboende och hemgångsteam, Kvinnohälsan, Psykiatrimottagning, apotek och ett mottagningshotell.

Vårdavdelningarna har stora patientrum där alla har eget rum med badrum och är belägna högst upp i Vårdcentrumet tillsammans med LAH och kommunens korttidsboende och hemgångsteam. På kliniken arbetar många olika professioner som ingår i teamet för att skapa värde för patienten.

Närvårdsavdelning

På Närvårdsavdelningen i Finspång finns 14 vårdplatser. Här bedrivs utredning, vård och eftervård för i huvudsak medicinska och geriatriska patienter samt eftervård av kirurgiska och ortopediska patienter. På avdelningen finns även vårdplatser för LAH-anslutna patienter som är i behov av slutenvård. Patienterna är företrädesvis från Finspång och kommer till avdelningen från andra avdelningar inom Region Östergötland, läggs in från jouren eller vårdcentralen och ibland direkt hemifrån.
Vi lägger stor vikt vid hela patientens situation och att det ska fungera väl även när slutenvård inte längre är nödvändig. Vi arbetar i interprofessionella team och fokuserar på samordning av insatser, rehabilitering och välplanerad fortsättning för patienten.

Rehabmedicinska avdelning

På Rehabmedicinska avdelningen i Finspång finns 6 vårdplatser. Här vårdas patienter med neurologisk skada eller sjukdom som har behov av ett interprofessionellt rehabiliteringsteam. Patienter som skrivs in är medicinskt stabila, de är motiverade och det finns förutsättningar för förbättring av funktion, aktivitet och delaktighet genom daglig intensiv träning. Träningen består av motorisk, kognitiv, kommunikativ och aktivitetsstyrd träning individuellt, i grupp eller genom självträning. Träningen genomförs utifrån individuellt uppsatta mål och här finns tillgång till gym, träningssal, rehabkök och rehabträdgård. Patienten vistas på avdelningen under vardagarna och åker för det mesta hem på permission över helgerna för att vila och samla energi till en ny träningsvecka.

Vår verksamhet sker i samarbete med Rehabmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Remisskrav: Remissen ska innehålla målsättningen med patientens rehabilitering och skicka still Rehabmedicinska kliniken US.

Lasarettsansluten hemsjukvård

Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) bedriver avancerad hemsjukvård i hemmet dygnets alla timmar. Större delen av patienterna har en obotlig sjukdom, där vården är inriktad mot palliativ vård. Den palliativa vården inriktar sig på att patienten ska uppleva bästa möjliga livskvalité och god symtomlindring i det skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ behandling. De fyra hörnstenar är: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närstående, vilket är grunden för palliativ vård. Verksamheten bedriver kvalificerad medicinsk vård i hemmet i samförstånd med patient och anhöriga för att skapa förutsättningar för patienten att vara hemma istället för på sjukhus.

LAH arbetar i team med flera olika professioner inom kliniken och Vårdcentrum Finspång, samt samverkar med instanser som kommunen och andra verksamheter patienten har kontakt med. Arbetssättet är personcentrerat och ser till varje patients unika behov och resurser. Närstående är en självklar och viktig del av helheten i vården.

Nattorganisation

I Finspång finns en gemensam organisation mellan Region Östergötland och Finspångs kommun som ansvarar sjuksköterskeinsatser nattetid. Nattorganisationen ansvarar för kommunens SÄBO, hemsjukvårdsinsatser, LAH och vårdavdelningen och ger en god omvårdnad till alla invånare i Finspång oavsett var de bor eller vårdas.

Specialistmottagning

Närvårdskliniken bedriver specialistläkarmottagningar inom invärtesmedicin och geriatrik såsom kardiologisk mottagning, strokemottagning, blodfettsmottagning, endokrinmottagning, diabetesmottagning och minnesmottagning.
Sjuksköterskemottagningar finns inom områdena diabetes, hjärtrehabilitering och stroke och sker i samarbete med vårdcentralen.

Barn- och ungdomsmottagning

Barn- och ungdomsmottagningen (BUM) i Finspång är en verksamhet som bedriver allmänpediatrisk mottagning för barn och ungdomar mellan 0 till18 år som är bosatta i Finspång. Den största diagnosgruppen är astma och allergi.

På mottagningen arbetar barnläkaren, barnsjuksköterskan och vårdadministratören i team och har nära samverkan med läkare på vårdcentralen och med BVC-sjuksköterskor. Annan nära samverkanspart är Barnkliniken i Norrköping. Barnpsykologen inom Barnhälsan har mottagning en dag i veckan.

Barn- och Ungdomsmottagningen i Finspång är en tidsbeställd mottagning, alla besök bokas via telefon eller remiss.
E-post: BarnmottNif@regionostergotland.se

AK-mottagning

AK-mottagningen i Finspång ansvarar för antikoagulantiabehandling för så gott som alla patienter i Finspång med omnejd som får den blodförtunnande medicinen Waran.
Patienten kommer till AK-mottagningen för kontroll av medicineringen genom att ta ett blodprov, PK/INR-prov, som analyseras varefter patienten kan få sin ordination av Warantabletter. En del patienter får sitt prov taget i hemmet av en sjuksköterska om man av någon anledning inte har möjlighet att ta sig till AK-mottagningen.
Mottagningen är öppen endast för bokade besök.

Ledning

Bild på Carola Skogwik

Carola Skogwik

Verksamhetschef

010-104 26 89

072-463 88 09

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se