Region Östergötland

Habiliteringen i Östergötland

Habiliteringen i Östergötland är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna med medfödda funktionsnedsättningar.

Insatser som erbjuds är utredning, bedömning, behandling, utbildning, förskrivning av hjälpmedel samt råd och stöd. Verksamheten erbjuder också råd och stöd samt utbildning till familj, anhöriga och personal i patientens närmiljö.

Habiliteringens upptagningsområde är alla kommuner i Östergötland och mottagningarna är lokaliserad till tre orter: Motala, Norrköping och Linköping.

Habiliteringens team

I verksamheten finns cirka 120 medarbetare. Samverkan sker mellan olika yrkesgrupper i team för att tillgodose medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska behov. Teamen är bland annat indelade utifrån ett barn- och vuxenperspektiv och representeras av professioner som arbetsterapeut, psykolog, kurator, fysioterapeut, logoped, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, dietist och vårdadministratör. 

I Linköping finns även Habiliteringens Länsteam, vilket fungerar som ett komplement till habiliteringsverksamheterna i Östergötland. Länsteamet är även specialistinstans för habiliteringsverksamheterna i Kalmar och Jönköpings län. Specialistinriktningen är till för barn och ungdomar med komplexa frågeställningar och som har behov av fördjupade utredningar eller särskilt intensiva behandlingsinsatser.

Specialiserad verksamhet

Habiliteringens insatser ska vara ett komplement till andra insatser som ges av övrig hälso-och sjukvård, kommun och socialtjänst. En stor del av habiliteringsinsatserna är individuella. Därutöver ges i verksamheten även flertalet gruppinsatser riktade till olika diagnos- och patientgrupper samt i vissa fall till deras familjer och nätverk. Målet med verksamhetens insatser är att underlätta och förbättra livssituationen, att skapa goda förutsättningar för delaktighet i samhället samt att bidra till ett innehållsrikt, autonomt och meningsfullt liv.

Ledning

Bild på Susanna Jangerot

Susanna Jangerot

Verksamhetschef

010-104 77 19

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se