Region Östergötland

Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping

Medicinska och geriatriska akutkliniken US Linköping har två vårdavdelningar: En internmedicinsk akutvårdsavdelning (avdelning B172 MAVA) inklusive vårdplatser med förhöjd vårdnivå på intermediärvårdsavdelningen (MIMA) och en geriatrisk vårdavdelning (avdelning B174 GAVA), inklusive platser för patienter med minnesstörningar. Inom kliniken finns också flera specialistmottagningar.

Medicinska verksamheten

Patient i säng på avdelningen

Avdelning B172 MAVA - Medicinska akutvårdsavdelningen

Den medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) har 20 vårdplatser. Här vårdas patienter med internmedicinska sjukdomar som bland annat hjärtsvikt, andningsbesvär, hjärtinfarkt och blodproppar.

MIMA – Medicinska Intermediärvårdsavdelningen

Medicinska Intermediärvårdsenheten (MIMA) har sex vårdplatser. Här vårdas svårt sjuka patienter med ökat övervakningsbehov på grund av exempelvis svåra andningsbesvär, cirkulatorisk påverkan, sänkt medvetande och förgiftningar.

Koagulationsmottagningen

På koagulationsmottagningen utreds och behandlas framför allt patienter med blodproppar i ben och lungor, ökad propprisk och ökad blödningsbenägenhet.

Geriatriska verksamheten

Patient och sjukvårdsmedarbetare i samtal

Avdelning B174 GAVA – Geriatriska akutvårdsavdelningen

Det finns 22 vårdplatser på avdelningen. varav fyra vårdplatser är specialiserade för patienter med akuta förvirringstillstånd och/eller demenssjukdom.

Avdelningens övriga vårdplatser är i första hand till för att ta emot äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov från akutmottagningen. En mindre andel patienter kommer till avdelningen från andra vårdavdelningar på sjukhuset för fortsatt vård och inneliggande rehabilitering.

På avdelning B174 GAVA finns studentavdelningen KUA (Klinisk undervisningsavdelning).

Osteoporosmottagning

Osteoporosmottagningen utreder och behandlar patienter med benskörhet och medfödda skelettsjukdomar. Mottagningen ansvarar för att genomföra bentäthetsmätningar åt hela regionen.

Geriatrisk mottagning

Geriatriska mottagningen utreder och behandlar sjukdomar som hör till åldrandet, främst demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom. Mottagningen består av två delar, Minnesmottagningen och Parkinsonmottagningen.

Minnesmottagning

Vid minnesmottagningen utreds minnessvårigheter och andra symtom på störningar i hjärnans högre funktioner. Behandling påbörjas och följs upp. Även patienter yngre än 65 år utreds.

Parkinsonmottagningen

Äldre patienter med Parkinsons sjukdom har ofta många olika symtom som gör att specialkompetens från flera yrkeskategorier behövs för att vården ska vara optimal.

Mobila demensteamet

Mobila demensteamet är ett samarbete mellan Minnesmottagningen och Linköpings kommuns äldreomsorg. Verksamheten riktar sig till personer med demenssjukdom som fått svåra beteendeförändringar och psykiska symtom. Samverkan sker även med övriga kommuner inom centrala länsdelen.

Forskning

Den forskning som bedrivs vid kliniken har fyra huvudinriktningar – demenssjukdomar, äldres hälsa och sjuklighet, benmetabola sjukdomar och koagulationssjukdomar.

E-postadressMedicinskaochgeriatriskaakutklinNsc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Kerstin Arbring

Kerstin Arbring

Verksamhetschef

010-103 34 26

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se