Region Östergötland

Cancer- och lungsjukvårdsenheten

Cancer- och lungsjukvårdsenheten (CoL) ansvarar för slutenvården inom lungmedicin och onkologi. Enheten arbetar utifrån magnetmodellen för omvårdnad. Vården utförs utifrån ett personcentrerat arbetssätt med syfte att bota, minska sjukdomens omfattning, minska risken för återfall eller för att ge symtomlindring. CoL ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum för cancerbehandling och lungmedicin.

CoL består av två slutenvårdsavdelningar inom kärnområdena onkologi och lungmedicin. Avdelningarna är placerade i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen. CoL ansvarar för att säkerställa och utveckla slutenvårdens bemanning och kompetens inom omvårdnad för respektive specialistområde. Studerande integreras i CoLs verksamhet genom verksamhetsförlagd utbildning. CoL har studenter från alla yrkeskategorier som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Onkologisk slutenvårdssektion avd. O 121

Onkologsektionen har tillsammans med Onkologiska kliniken ett regionalt ansvar för cancervården i Kalmar och Jönköpings län. Enheten har även ett utökat regionalt ansvar för den gynekologiska specialistsjukvården i Västmanlands län. Sektionen utför högspecialiserad slutenvård, rådgivning och viss öppenvård till vuxna personer med tumörsjukdomar, med undantag för blodcancer och lungcancer.

Vårdenhetschef

Daniel Brehmer
Daniel.Brehmer@regionostergotland.se
telefon: 010-103 43 37

Lungmedicinsk slutenvårdssektion avd. O 121

Utför högspecialiserad vård till personer i behov av slutenvård med lungmedicinska sjukdomar, exempelvis vid lungcancer, cystisk fibros och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungtransplantation. Lungsektionen har även ansvar för att tillhandahålla en slutenvårdsplats för patienter med behov av komplex hemrespiratorbehandling i länet.

Vårdenhetschef

Anette Grahn
Anette.Grahn@regionostergotland.se
telefon: 010-103 37 

Ledning

Bild på Anette Grahn

Anette Grahn

Verksamhetschef

010-103 37 10

073-085 78 57

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se